ČSÚZ - Program činnosti Československého ústavu zahraničního

12 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Od roku 1994 Československý ústav zahraniční na své Valné hromadě schvaluje program činnosti.

Československý ústav zahraniční je nezávislé občanské sdružení, jeho činnost vychází ze zásad politické, náboženské, rasové a národnostní snášenlivosti. Zájem všech členů a pracovníků se soustřeďuje na plnění hlavního poslání, především na podporu národního uvědomění a sounáležitosti krajanů s vlastí, na péči o spolupráci s československými krajany ve světě. Československý ústav zahraniční proto rozvíjí vztahy a spolupráci s krajanskými spolky a sdruženími včetně jednotlivců z řad krajanů a přátel České republiky z celého světa.

Spolupráce, na jejímž obsahu se Československý ústav zahraniční s krajanskými spolky dohodnou, se uskutečňuje prováděním projektů zaměřených především do oblasti kultury, materiální a duchovní pomoci podporující uchování a výuku českého jazyka včetně předávání informací z české kultury. Takto například pomáhá Československý ústav zahraniční české komunitě žijící v Chorvatsku vybavením školy, kterou navštěvují děti českých krajanů, zřízením knihovny T.G.Masaryka, pořádáním kurzů českého jazyka v Praze pro naše krajany a zahraniční studenty bohemistiky a dalšími podobnými akcemi.

Československý ústav zahraniční zaujímá a zveřejňuje stanoviska k významným otázkám, které se týkají vzájemných vztahů mezi krajany a vlastí a podporuje oprávněné požadavky našich krajanů. Československý ústav zahraniční iniciuje ke spolupráci s ;krajany všechny své členy a ostatní přátele a spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, organizacemi a úřady České republiky, které se problematikou krajanů zabývají. Pravidelně se aktivně účastní zasedání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Podvýboru pro styk s ;krajany Poslanecké sněmovny.

Československý ústav zahraniční podporuje studium vlastní historie a archivních materiálů ČSÚZ, zveřejňuje informace o krajanech a jejich spolcích. Významným prostředkem styku s členstvem a veřejností je Informační bulletin ČSÚZ, který vychází měsíčně, a Přehled krajanského tisku. Od roku 2002 má ústav přístupné i vlastní internetové stránky, na jejichž zlepšování se průběžně pracuje. Tím jsou aktuální informace z Československého ústavu zahraničního krajanům přístupné na celém světě.


Oslavy založení ČSÚZ

Československý ústav zahraniční byl založen 20. prosince 1928. Od jeho založení uplynulo letos 75 let. Oslava proběhla dne 10. prosince 2003 v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě. Při této příležitosti poděkuje ČSÚZ svým členům a příznivcům za podporu a pomoc při realizaci památníků Tomáše Garrigua Masaryka v Mexico City, Užhorodě a Peterburku.

Československý ústav zahraniční

Karmelitská 25, 118 31 Praha 1

Email: krajane@csuzkrajane.cz

WEB: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012