Hlavní body systémové cesty k Ústavě přímé demokracie

3 2018 Ostatní česky

 

Česká republika se po celá předchozí léta potácí bez státotvorné a ekonomické koncepce, bez vize svého vývoje v prudce se měnícím světě, a její střídající se „demokraticky“ zvolená politická vedení se věnují především vzájemnému boji o zachování svých mocenských pozic a s nimi spojených materiálních výhod.

Zavedené politické strany, zastoupené v parlamentu, které potřebují získat voliče ve volbách do zastupitelských sborů, zakládají své volební programy nikoli na programu zásadních systémových změn, řešících trvající prohlubující se zaostávání ČR za srovnatelnými státy Evropy, ale hlavně na populistických slibech nesystémových řešení dílčích problémů.

Jsme toho názoru, že řešení dílčích problémů náleží do programu zastupitelských sborů v krajích a obcích, a že do agendy parlamentu – Poslanecké sněmovny a Senátu, náleží řešení problémů systémových a mezinárodně politických.

 

Program cesty k Ústavě přímé demokracie je přehledným seznamem nejpotřebnějších systémových změn, které bude nutno neochvějně prosazovat.

 

  • · Požadovat přípravu nové Ústavy ČR na hlavních principech přímé demokracie, kterými jsou:

- Přímé volby členů zastupitelských sborů, v jednomandátových volebních obvodech,

- prezidentů a předsedů nejvyšších státních institucí a  úřadů.

Odvolatelnost volených zastupitelů a státních úředníků kdykoli referendem

Pasivní volební právo do všech volených funkcí, pro všechny plnoprávné občany

Princip subsidiarity -  rozhodování na příslušné nejnižší úrovni – obce, kraje, státu

Systém referend -  povinná (např. o Ústavě a jejích změnách, o mezinárodních smlouvách atd.; podle Čl. 22 Ústavy), Vyvolaná orgány státní správy, vyžadujícími názor občanů

z iniciativy občanské veřejnosti, s podporou stanoveného počtu žadatelů.

Výsledky referend nepodléhají žádnému dalšímu schválení.

Veřejná kontrola všech usnesení volených zastupitelských sborů a výkonných orgánů

Přijetí ústavy po celonárodní diskusi formou celonárodního referenda.

K tomu je třeba neprodleně vyžadovat:

  • · Přijetí zákona o realizovatelných referendech bez nesplnitelných kvót účasti a podmínek platnosti jejich výsledku schválením jakoukoli  „vyšší“  autoritou.
  • · Zrušení zákona o politických stranách a zařazení stran mezi ostatní občanská sdružení. S tím zároveň ukončit i jejich financování ze státního rozpočtu.
  • · Zakázat jakékoli další změny platné ústavy ČR podle okamžitých nálad Poslanecké sněmovny a zejména nedopustit přenesení kompetence vysílání české armády do zahraničních misí z Poslanecké sněmovny na vládu ČR.

Požadovat transformaci současného stavu Evropské Unie, vyplývajícího z nefunkčnosti Lisabonské smlouvy a hrozícího jejím rozpadem. A to cestou přijetí Ústavy EU, jako federace členských států, rovnoprávných podle principu subsidiarity.

Dr. Jiří Polák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012