ČSÚZ - Jubilejní fond

5 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Jubilejní fond čs. zahraničí byl vytvořen 28. ledna 1936 a znamenal významný krok v historii Čsl. ústavu zahraničního. Událo se tak při příležitosti oslav III. Masarykova dne čs. zahraničí. Vznik Fondu byl navrhován již v roce 1934. Fond byl nazván "Jubilejní fond čs. zahraničí" na připomenutí toho, že krajané v zahraničí se spojili pod vedením Masarykovým k boji za osvobození vlasti. Jubilejní fond tak měl podtrhnout způsobilost Čsl. ústavu zahraničního provést akce velkého významu všude, kde je třeba a zejména snahu soustředit a usměrnit veškerou činnost pro zahraničí.

Částí projektu byla celonárodní sbírka, jejímž cílem bylo navíc zjistit, jakým způsobem jednotlivé obce, organizace, podniky a jednotlivci cítí sounáležitost s čs. zahraničím. Bylo ustanoveno, že sbírka bude mít zvláštní ráz a upisovací archy budou později svázány do "Zlaté knihy Jubilejního fondu", která bude uchována na věčnou památku v Muzeu čs. zahraničí. Do této "Zlaté knihy" se první zapsal prezident republiky, Dr. Edvard Beneš, navíc přijal i představitele ČSÚZ a dal projektu plnou podporu, jakož i doporučení a připomínky. Bylo rozesláno přes 20 tisíc sběrných archů ,,Zlaté knihy", zúčastnilo se přes 17 tisíc organizací, které sbírku prováděly a ve výsledku k 31. prosinci 1936 bylo sebráno okolo 2,5 miliónů českých korun. Ke konci roku 1938 bylo nashromážděno na kontě Fondu na 3 milióny korun.

Prostředky byly použity na zápůjčky a podporu např. pro krajany v Jugoslávii (451 tisíc českých korun), pro Polsko (120 tisíc), dále pro Rumunsko, pro Bulharsko, pro Rakousko a pro Francii. Další částky poskytl Čsl. ústav zahraniční organizacím v Československu, které se zabývaly krajanskou činností a Spolku pro podporu čs. škol v zahraničí "Komenský". V důsledku politické situace přešly prostředky Fondu, poté co byla pozastavena činnost Čsl. ústavu zahraničního, na Domovinu zahraničních krajanů. Ta za ně zakoupila nemovitost v Praze v roce 1939, ale po válce o tuto investici Čsl. ústav zahraniční přišel, neboť ji v roce 1957 obvyklým způsobem "dobrovolně a bezúplatně" postoupil československému státu.


Ze současné činnosti ČSÚZ:

Čsl. ústav zahraniční zahájil přípravné práce na vybudování knihovny T. G. Masaryka při základní škole Josefa Růžičky v Končenici, která by měla začít fungovat v průběhu roku 2003 - 2004. Nábytek je v současné době zhotovován na míru pro prostory školy. Jedná se o dlouhodobý projekt, v jehož další etapě bude škola obohacena o nový knižní fond sloužící jak českým, tak i chorvatským školákům.

. Studenti bohemistiky ze tří Univerzit z různých zemí přijedou na pozvání Čsl. ústavu zahraničního na kurz českého jazyka pořádaný v červenci v Praze. Zde se budou moci setkat s čs. krajany z celého světa, kteří se letos kurzu zúčastní Památník T. G. Masaryka bude vybudován v areálu filologické fakulty Státní univerzity v St. Petersburgu díky Čsl. ústavu zahraničnímu, Nadaci Preciosa a Nadaci Odkazu T. G. Masaryka.

Podle zdrojů ČSÚZ zpracovala vebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012