Vzpomínáme 70 let

5 2015 Aktuality česky

 

Program na desítky let poválečného Československa

 

Program čs. vlády, vyhlášený 5. dubna 1945 v Košicích, stanovil v šestnácti kapitolách, jaká bude v osvobozeném státě podoba nové lidově demokratické vlády, její sociální i politický profil. Členem vlády se mohl stát pouze ten, kdo s jejím programem souhlasil. Že šlo v podstatě o program sovětizace, je zřejmé z prohlášení, že vládní kabinet bude od počátku uplatňovat praktickou součinnost se Sovětským svazem, a to ve všech směrech:  v armádě mj. V její organizaci, výcviku a výzbroji, ve školství v soustavném poučování mládeže o SSSR, ve výuce ruštiny aj.

Vlastní návrh programu příští vlády, který se pak stal základem konečného textu, předložili ze všech politických stran pouze komunisté, kteří všechny své kroky předem konzultovali se sovětským vedením. Nová vláda měla především zrušit soukromé vlastnictví, nastolit sociální spravedlnost a zbavit se politických oponentů, zvláště silné agrární strany. První dva body měly širokou podporu uvnitř politických stran i ve společnosti, třetí bod vyřešilo ustavení tzv. Národní fronty jako základu nově lidové demokracie. Z jakéhokoli podílu na moci v poválečném Československu byli předem vyloučeni představitelé domácího odboje jak občanského, tak komunistického. Rozhodující pozice v novém státě si včas zajistila KSČ – po agrárnících zdědila jejich vlivné resorty zemědělství a vnitra, což se brzy projevilo v prvním případě na pozemkové reformě a v druhém případě při likvidaci politických odpůrců.

V oblasti ekonomické se ještě za války shodly politické strany včetně prezidenta Beneše na tom, že liberární společnost založená na tržním hospodářství a soukromém vlastnictví je teoreticky i prakticky překonána. Košický vládní program nehovoří ještě přímo o znárodnění, ale o „všeobecném státním vedení“, které má zabezpečit nerušený chod hospodářství „v přechodné době“. Cestou k němu a k poválečné rekonstrukci země mělo být zajištění majetku ve vlastnictví či správě nepřátel národa – Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců. Hospodářská moc u značné části průmyslu přešla do rukou státu ještě před znárodněním po únoru 1948. Sovětští odborníci, jejichž úkolem bylo „zavádět“ v Československu plánovitou a centrálně řízenou ekonomiku, nepřinášeli nějaký nový systém, ten zde v podstatě fungoval během válečných let na základě německého modelu řízení (státní řízení průmyslové výroby, povinné dodávky zemědělských produktů, přídělový systém v zásobování, určování závazných cen, státní řízení mezd, zaměstnanosti, zahraničního obchodu), oni spíše jen připravovali ideologický aparát k vysvětlování jednotlivých mocenských kroků nového vedení.

 

(LN)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012