Ulice Hromádky z Jistebnice

3 2014 Dějiny česky

Když procházím naším svérázným městečkem na Vysočině, městem s bohatou historií, často si kladu otázku, proč máme dosud ulici Hromádky z Jistebnice. Není jiné město v naší republice, které by svou ulici pojmenovalo stejně. A proto se ptám, čím se ten Hromádka v našem městě proslavil, co udělal pro naše město tak historicky významného, že po něm na jeho věčnou slávu pojmenovali ulici.

Většina zdejších občanů by měla vědět a některým je jistě dobře známo, že ten název vymyslel Okresní a místní osvětový sbor v roce 1929 k pětistému výročí tragické události, jež se odehrála 3. února 1421 v Chotěboři. Konšelé podebatovali nad nápadem, nikomu nevadilo, že to bylo ve skutečnosti pěti sté osmé výročí, nikdo zřejmě nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Tím byl dán souhlas k názvu ulice. Současně před městskou elektrárnou, v těch místech, kde kdysi stávaly stodoly, odhalili radní navíc pomníček. Lidé si na pomníček a název ulice zvykli, dnes se už nad nimi nikdo nepozastaví a nikdo o názvu ulice nepřemýšlí.

Ani studenti ve školách se o jeho významu zřejmě neučí, ani nepátrají, kdo byl ten Hromádka z Jistebnice a co pro město tak světoborného vykonal, že po něm pojmenovali ulici. Za zmínku stojí, že v témže roce, k témuž pětistému výročí schválili radní v Jistebnici dát témuž Hromádkovi na jeho rodný dům pamětní desku. A v Praze na Vítkově se začal stavět funkcionalistický památník. Tím se zčásti vysvětluje, proč naši radní na ten nápad vůbec přišli. Dalo by se vydedukovat, že jim byl z vyšších míst doporučen.

Z historie města je možné doložit, že český král Jan Lucemburský naše městečko zakoupil roku 1329 a roku 1331 ho udělením jihlavského městského práva povýšil na město. Za vlády jeho syna a následníka trůnu Karla IV. byl našemu městu udělen městský znak zemí Koruny české. A roku 1356 bylo povoleno městu vybudovat hradby. Chotěboř byla věnným městem českých královen a v majetku královského rodu až do roku 1393.

Doba nepokojů nastala v Čechách po roce 1415, kdy byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus. Petr Hromádka, český husitský kněz a hejtman se stal v té době jedním z organizátorů „poutí na hory“, které se konaly 1419 – 1420. Důvodem „Poutí“ byla představa kvapem se blížícího zániku pozemského světa a přesvědčení o spasení věrných křesťanů, právě těch, kteří věří této nové ideologii a tomuto kázání, právě „na horách“. Vzhledem k tomu, že panovník a vrchnost husitské bohoslužby omezovali a zakazovali, viděli v tom husité náležitý důvod k bouřím. Za zmínku stojí, že klášter na Zbraslavi byl za husitských válek dne 10.8.1420 husity vypleněn a tělo krále Václava IV. dokonce vytaženo z hrobu. Husité opilí klášterním vínem si s ním tropili ohavné žerty. Teprve za čtyři roky spočinul Václav v hrobce českých králů po boku svého otce Karla IV.

S osudem Hromádky z Jistebnice je spojeno Ústí nad Lužnicí, jedno z center radikálně reformní aktivity. Odtud byla tato náboženská menšina obyvatelstvem a vrchností vypuzena. Po vypovězení zdejších husitů se Hromádka postavil do čela „vyhnanců“ a v únoru 1420 v noci se vrátil za účelem „spravedlivého“ zúčtování. Osadu Ústí dobyli, zplundrovali a poté vypálili.

Kariéra kněze a nyní i hejtmana Hromádky z Jistebnice vstoupila do našich dějin. V čele s hejtmanem Janem Žižkou se rozhodli odejít směrem na Tábor. (Z této doby pochází slavný jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského chorálu Kdož sú boží bojovníci). Cestou z Plzně svedli nezapomenutelnou, pověstnou bitvu u Sudoměře. (Známou to bitvu z každé školní učebnice.) Celkové ztráty na životech a majetku jsou těžko doložitelné, prameny o nich nehovoří, lze se však domnívat, že byly na obou stranách značně vysoké.

Pohnutá historie husitství se nevyhnula ani Vysočině. Husité, jinak boží bojovníci, s hejtmanem Hromádkou z Jistebnice napadli naše město, tenkrát poměrně malé, klidné, mírumilovné a dobyli ho. Hromádka se stal městským hejtmanem. Městu však přišlo na pomoc panské vojsko, a když Hromádka uviděl jeho převahu a sílu a zvážil nepřízeň občanů, rozhodl se vyjednávat. Nakonec mu nezbylo, než se vzdát a uzavřít s městem dne 2. února 1421 mírovou dohodu, že hejtmanova vojska město opustí, když jim bude umožněn bezpečný odchod. Namísto, aby odešli, se z nějakého dosud historicky neobjasněného důvodu Boží bojovníci nastěhovali do místních stodol. Uvažme, že byl únor, stodoly ještě nebyly prázdné, uskladňovalo se v nich seno a sláma pro dobytek. A ani domy se v té době nezamykaly. Táborité v Chotěboři tedy zůstali, své slovo nedodrželi. Den na to začaly stodoly hořet. Opět z neznámých nám důvodů něco kolem 300 táboritů nestačilo stodoly opustit, a tak uhořeli. Zbytek Hromádkovy armády se dal pak na pochod směrem na Čáslav a Kutnou Horu. Zanedlouho byli dopadeni Zikmundovými vojáky pod vedením hejtmana Jana Městeckého. Kněz Hromádka z Jistebnice byl urychleně dopraven do Chrudimě, kde byl velmi rychle, bez možnosti se odvolat, odsouzen k trestu smrti upálením. Rozsudek proveden dne 6. února 1421. Později se nakonec ještě zbytku Božích bojovníků podařila další „spravedlivá“ pomsta za Chotěboř, což bylo dobytí, vyplenění a zapálení benediktinského kláštera v blízkém Vilémově.

Husitské války lze označit za období českých dějin, které vyvolává mnohé kontroverze. Ve válečných letech upadlo hospodářství do katastrofálního stavu. Duchovní kultura a všeobecná vzdělanost procházely velkou krizí, velká část venkovských a městských škol zanikla, vážně poklesl i význam pražské univerzity. Úlohu Karlovy univerzity jako regionálního centra vzdělání tak převzala např. univerzita v Lipsku či ve Vídni.
Příchod husitské revoluce znamenal konec stavebního rozmachu i rozvoje gotického umění v Čechách. Stavební činnost upadala, často ustaly i práce na rozestavěných objektech. To se stalo také s katedrálou sv. Víta na Pražském hradě. Husité vyplenili početné kláštery a kostely a během obrazoboreckých bouří zničili mnoho vynikajících uměleckých a literárních děl.
Prosazování Masarykovy vize husitského odkazu se v politickém životě společnosti projevilo bezprostředně po vzniku První republiky. Po prosazení marxismu-leninismu do československé historiografie byl tzv. husitský odkaz znovu a nově zpolitizován a ideologicky zcela zdeformován. 
Na poli historického bádání se přitom až po roce 1989 podařilo znovuotevřít prostor pro svobodnou diskusi na toto téma.

Marta Urbanová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012