Historická, politická, ekonomická a sociální analýza představ o návratu zlata do role peněz

-tes- 9 2013 Knihy česky

"Dobrou noc, mé milované penízky. Spěte tiše, spěte sladce, Bůh vás ochraň od inflace."

(Scrooge McDuck)

"Na každou složitou otázku existuje jednoduchá, snadno srozumitelná nesprávná odpověď."

(Henry Louis Mencken)

"Každá předpověď je obtížná, zejména týká-li se budoucnosti."

(Niels Bohr)

Zlato mnohé lidi zbavuje soudnosti. Jde o zkušenost známou nejméně tři tisíce let. Dlouhá historie peněz je od začátku až do poměrně nedávné doby spojena s drahými kovy - zlatem a stříbrem. Relativně levnému stříbru, ačkoli v mnoha peněžních systémech dominovalo, nebyla věnována větší pozornost. O to větší zájem se soustředil na mnohem vzácnější a dražší zlato. V historii lidstva byly "testovány" různé peněžní systémy, od plnohodnotných mincí přes papírové peníze až po bezhotovostní měnu. Výsledkem je současný systém založený na mincích z běžných kovů (relativně nevýznamné), bankovkách emitovaných centrálními bankami (významnější) a nekrytých bezhotovostních penězích v podobě rezerv obchodních bank u centrální banky a prostředků nebankovních subjektů na vkladech u obchodních bank (nejvýznamnější). Již ukončený trend demonetizace zlata byl přes různé a dočasné zvraty jednoznačný a vyústil do existence peněz bez vazby na zlato. Vždyť zlato je drahý kov a bude ho pro měnové účely vždy naprostý nedostatek.

Aktualizované druhé vydání knihy "Peníze a zlato" (Management Press, Praha 2012, 260 str., ISBN 978-80-7261-260-7), díla předního českého odborníka v oblasti peněžní ekonomie a bankovnictví a vedoucího katedry měnové teorie a politiky na fakultě financí VŠE v Praze prof. Ing. Zdeňka Revendy, CSc. (první vydání získalo v roce 2010 "Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci"), je zpracováno s využitím nejnovějších údajů a trendů a rozšířeno zejména o podrobné reakce na dogmata zastánců zlata. Představuje zásadní příspěvek do diskuse o centrálních bankách a nadměrné emisi peněz jako možných hlavních "vinících" současné finanční a ekonomické krize a o možnostech obnovení tzv. zlatého standardu (uplatnění zlata v peněžních funkcích), kterou v posledních letech vyvolaly články publikované v zahraničním i našem tisku. Jejich autoři v některých případech nejenže došli k závěru, že "návrat" zlata je realizovatelný, ale dokonce jej přímo požadovali z důvodu umožnění emise peněz libovolným subjektům. Jinak řečeno - stačí přece obnovit krytí peněz zlatem a již nikdy nebudou žádné ničivé finanční krize. Mnoho čtenářů této publikace si bude zřejmě pokládat otázku, zda se nevracíme do hluboké minulosti. Jak se autor přiznává, někdy průběžně mezi ně patřil on sám.

Profesor Revenda opět v deseti přehledně uspořádaných kapitolách (Peníze, zlato a bankovní systém, Peníze a ekonomický růst, Historie peněz, Peněžní standardy, Zlatá nespravedlnost, Zlato, banky, množství peněz v oběhu a ceny, Vývoj cenové hladiny, Svobodné bankovnictví, Svět podle metalistů, Perspektiva zlata) shrnuje historii peněz a peněžních systémů - která byla v podstatě od svých počátků až do poměrně nedávné doby - spojena s drahými kovy a podrobně se věnuje úloze zlata v peněžním oběhu. Popisuje vývoj různých forem peněz od zlatých platidel až po současné peníze nekryté zlatem a za zlato nesměnitelné. V teoretické rovině i na konkrétních číselných údajích, především z České republiky, Spojených států a Evropské měnové unie, analyzuje úvahy o obnovení role zlata v peněžním systému - a dokazuje jejich nereálnost. Ideální "zlatý systém" by byl možná vynikající a honosný, avšak zastánci a propagátoři obnovení systému peněz plně krytých zlatem, za zlato neomezeně směnitelných a emitovaných různými bankovními i nebankovními subjekty vycházejí z neúplných, značně zkreslených a v mnoha směrech "ideologizovaných" až naivních představ o současné realitě, a to nejen ekonomické. Kritickou pozornost autor věnuje rovněž tzv. svobodnému bankovnictví, jehož zastánci jsou relativně méně striktní ve svých požadavcích na zlato, a dokládá nekonzistentnost a iluzornost úvah o možnostech jeho obnovení, resp. reálného fungování.

Uváděná historická data a odkazy na různé politické, sociální a hospodářské systémy v dějinách lidské společnosti sice slouží zejména ekonomickým potřebám, představují však také jedinečné zpestření a informační obohacení jinak převážně odborného stylu výkladu. Přestože je publikace primárně určena studentům vysokých škol ekonomického zaměření, pracovníkům v bankovním sektoru a další odborné veřejnosti, zaujme také všechny ostatní zájemce o problematiku vztahu mezi penězi a zlatem, kteří znají základy ekonomie a problematiky peněz. Proto jsou popsány některé skutečnosti pouze obecně s odkazy na podrobnější výklady v dostupné literatuře. Aktuální číselné údaje jsou až na výjimky vztaženy ke konci roku 2012. Jak autor uvádí v předmluvě, přesně předpovídat lze pouze minulost a jedinou jistotou vzdálenější budoucnosti je nejistota, avšak zlato se již do dominantní peněžní role, ať již v podobě krytí peněz či povinné směnitelnosti, nikdy nevrátí.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012