Mezinárodní konference k problémům chudoby

-tes- 9 2013 Aktuality česky

"Chudoba - to je dobrá věc."

(Mao Ce-tung)

"Musíme prověřovat staré ideje, ač patří minulosti, neboť je to jediný prostředek k pochopení důležitosti nových idejí a hranic jejich správnosti."

(Albert Einstein)

Přestože většinu z nás znepokojuje a rozčiluje přetrvávající existence chudoby uprostřed hojnosti a obrovské nerovnosti uvnitř zemí i mezi nimi, je tento postoj doprovázen povzdechem rezignace a flustrace z neúspěšných pokusů se s chudobou vypořádat. Existuje řada definic chudoby a každá z nich má důležité politické implikace. Ve spojení s příslušným vysvětlením příčin chudoby mohou některé definice podpořit hnutí vedené chudými za skoncování s chudobou a stát se výzvou ekonomickým a politickým systémům, ve kterých žijeme. Jiné definice mohou pouze zdůvodňovat poskytování podpory, pomoci a služeb úzce definované skupině chudých, znevýhodňovanou zeměpisnými podmínkami, korupcí nebo diskriminací. Z pohledu lidských práv znamená chudoba odpírání nebo porušování hospodářských lidských práv spojené s porušováním souvisejících a navzájem propojených sociálních, kulturních, občanských a politických lidských práv. V roce 2001 prohlásil Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva, monitorující plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech: "Chudobu lze definovat jako lidskou situaci charakterizovanou trvalým nebo chronickým odpíráním zdrojů, schopností, voleb, bezpečí a moci nutných pro to, aby se člověk těšil přiměřené životní úrovni a dalším občanským, kulturním, hospodářským, politickým a sociálním právům". Jestliže se nějaká osoba netěší s jistotou právu na přiměřenou životní úroveň a s tím spojená lidská práva, je chudá.

Problém chudoby představuje nadále i v současnosti aktuální a naléhavé téma, které je potřeba "uchopit", tj. prověřit a prostudovat také vše, co bylo při řešení tohoto problému dosaženo v minulosti.

Na dny 8. a 9. října 2013 připravuje v prostorech Clam-Gallasova paláce v Praze Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, 32. mezinárodní konferenci "Chudé budete mít mezi sebou stále"/Od charity k sociální politice ve městech 18. a 19. století. Měla by se soustředit na chudinství a sociální péči v Praze a ve městech střední Evropy od osvícenských reforem až po rozvrácení městského sociálního systému v českých zemích nacisty.Zájem však směřuje i do období staršího, tj. především raně novověkého, kde je nutné hledat kořeny moderního vývoje sociální péče.

Podle pořadatelů konference, mezi nimiž jsou naši přední historici (např. prof. dr. M. Hlavačka, CSc., prof. dr. J. Pešek, CSc., doc. dr. V. Ledvinka, CSc, PhDr. O. Fejtová, Ph.D. a j.) je však základní otázkou, co bylo symptomatické pro sociální problematiku měst v 19. a první polovině 20. století v českých zemích. Chudoba byla neodmyslitelnou součástí každodennosti městského života. Na počátku převzal rakouský stát značnou část chudinské péče z rukou církve, soukromých charitativních subjektů a měst do vlastní správy. Postupně je však začal vracet do kompetence městské správy. Expandující a vnitřně diferencovaná sociální péče již v imperiálně neúspěšném Rakousku (na rozdíl od Pruska) nebyla na státní úrovni finančně ani organizačně zvládnutelná. Města - zde se můžeme opřít o vynikající příklad Prahy - tuto sféru své komunální péče a správy intenzivně kultivovala a v meziválečné době pak navzdory závažným dopadům hospodářské krize dovedla k relativní dokonalosti. A opět to byl stát (konkrétně nacistická okupační správa a po ní socialistický stát), který městu tuto agendu odebral, resp. svěřil mu ji posléze opět v přenesené pravomoci. Zaměření konference bude rovněž věnováno vývoji vnímání chudoby a její odborné reflexe ozřejmění literární (žurnalistické) a výtvarné tematizace a reflexe městské chudiny a přetváření jejího obrazu v očích široké městské veřejnosti.

Pozor na ojedinělou skutečnost: Konferenční poplatek není a nebude vybírán.

Kontakty: Mgr. Veronika Knotková, Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 1; e-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu; www.ahmp.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012