Stanovisko Demokratického klubu č. 35 - K systému voleb do Poslanecké sněmovny PČR

5-6 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Volby do Poslanecké sněmovny PČR v červnu 2006 názorně ukázaly závažné nedostatky současného volebního systému. Tak podstatné rozdíly mezi podílem odevzdaných hlasů a podílem přidělených mandátů pro jednotlivé strany nejsou v souladu se systémem poměrného zastoupení v Ústavě. Nestejně velké volební kraje navíc znamenaly porušení principu rovnosti, neboť zatímco v největším kraji stačilo pro zastoupení strany alespoň jedním poslancem získat 4% odevzdaných hlasů, v nejmenším kraji bylo nutno získat až 20%. Systém přidělování zbytkových hlasů je nastaven tak, že jsou zvýhodněny velké strany před malými. Lze tedy i zde dovodit nerovnost postavení voliče ve volebním systému.

Demokratický klub požaduje, aby pro volby do Poslanecké sněmovny byl přijat nový zákon, který bude eliminovat uvedené jevy neodpovídající Ústavě. Měl by zavést celostátně jednotné volební číslo v prvním kole a rozdělení zbytkových hlasů v celostátním druhém skrutiniu. Tím by se omezil vliv různé velikosti volebních krajů. Dále by mělo být odstraněno pětiprocentní kvórum pro vstup strany do sněmovny. Současný stav brání vstupu nových politických subjektů do Poslanecké sněmovny. Kvórum vede navíc k omezení voliče v tom, že cítí potřebu vybírat kandidátku nejen podle programu nebo kandidátů, nýbrž i se zřetelem na pravděpodobnost dosažení kvóra.

Bylo by též vhodné uvážit úpravu ustanovení o možnosti odevzdání preferenčních hlasů. Je třeba zabezpečit rovnost hlasů voličů, kteří tuto možnost využili, s těmi, kteří ji nevyužili a tudíž zřejmě souhlasí s pořadím na kandidátce. Při úvahách o korespondenční volbě je nutno respektovat skutečnost, že tato možnost existuje prakticky ve všech vyspělých demokraciích. Doporučujeme proto uzákonit ji i v ČR, což by odpovídalo ústavnímu principu všeobecného volebního práva (čl. 18 Ústavy). Zvážení rizika, že dojde k porušení tajnosti volby, je třeba ponechat jednotlivým oprávněným voličům. Bylo by vhodné uvážit možnosti elektronického hlasování, které by tento problém vyřešily.

Bylo by také vhodné zamyslet se nad obnovením úpravy platné za první republiky a v prvních poválečných volbách, kdy při plném respektování svobodné volby (výběru z nabídnutých kandidátek nebo odmítnutí všech) byla stanovena povinnost účasti na volebním aktu.

V Praze 22. května 2007

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012