Chcete mluvit správně česky?

5-6 2007 Knihy česky
obálka čísla

Záměrem rozsáhlé publikace Přehled české výslovnosti, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru.

Kniha je určena odborné i laické veřejnosti. Je vhodná k samostudiu k „doladění“ správné výslovnosti či jako pomůcka při výuce češtiny, a to i v kurzech pro cizince. Největší přínos knihy spočívá v předložení značného množství cvičných příkladů a textů, které byly vybrány, sestaveny a graficky upraveny tak, aby vyhovovaly především dospělým. Přehled pravidel spisovné výslovnosti a doprovodná cvičení pak umožní získat povědomí o vhodném spojování dílčích správně tvořených hlásek v souvislé promluvě.

Publikace je rozdělena na tři díly. V úvodu prvního dílu s názvem Problematické české hlásky z hlediska výslovnosti a jejich systematické procvičení lze najít nejprve průpravná cvičení na uvolněnost a obratnost mluvidel i na posilování svalů jazyka. Následují kapitoly věnované jednotlivým hláskám, které činí dospělým při výslovnosti v češtině největší potíže. Kapitoly jsou členěny na podkapitoly podle toho, kde se hláska vyskytuje ve slově – na začátku, uprostřed a na konci slova. Poté následuje další členění, jehož kritériem je vliv předcházející či následující hlásky na výslovnost dané hlásky ve slově a výskyt jiné artikulačně náročné hlásky. Výrazy jsou dále zařazeny do slovních spojení a vět.

Druhý díl přináší abecedně řazený přehled všech hlásek v češtině s nákresy a popisy jejich tvoření a podrobně informuje o pravidlech spisovné výslovnosti dané hlásky v kombinaci s jinými hláskami zejména na rozhraní slov. Každá kapitola obsahuje ortoepická cvičení.

Třetí díl je věnován různorodým souhrnným cvičením, kde je možné ověřit si správnou výslovnost dílčích hlásek a procvičit si schopnost vyjadřovat se spisovně v souvislém mluveném projevu při čtené interpretaci nebo v improvizovaných projevech.

Publikace může sloužit dlouhodobě jako cvičebnice, která je vždy po ruce, vyskytne-li se jakákoli pochybnost o artikulační obratnosti či správnosti vyznění základních stavebních prvků řeči – hlásek v češtině. Způsob uspořádání připomínající slovníkovou úpravu navíc umožní i snadnou a rychlou orientaci v ověřování potřebných informací o správné výslovnosti.

Portál, Praha 2007, váz., 912 s., 1150,- Kč + expediční poplatek

Objednávky a informace na:
www.portal.cz,
obchod@portal.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012