Domov Sue Ryder v Praze

5 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Mnozí toto jméno znáte ze zemí, kde žijete. Jednotlivé nezávislé organizace Sue Ryder působí ve 13 státech. Patří do mezinárodního společenství Sue Ryder International se sídlem v Británii. Společenství nese jméno své zakladatelky, která v roce 1953 dala vzniknout nadaci s úkolem pomáhat trpícím lidem - zpočátku těm, které nějak zásadně postihla světová válka. Dnes se zaměřuje na různé cíle, v každé zemi je to jinak. V Británii například na péči o neurologicky a onkologicky nemocné a o seniory, v zemích bývalé Jugoslávie a Polsku na onkologické pacienty, v afrických zemích bojuje proti AIDS, malárii, astmatu či epilepsii. Český Domov Sue Ryder poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči seniorům - a to zejména těm, kteří jsou takzvaně "na nemocnici příliš zdraví, ale pro pobyt v domově seniorů příliš nemocní". Pražský Domov Sue Ryder iniciovala ještě sama zakladatelka Lady Ryder, která měla zkušenosti se zakládáním domovů v Polsku, kde sama zažila válku, a v zemích bývalé Jugoslávie. Dnes má Domov v pražské Michli statut nestátní, neziskové, obecně prospěšné organizace. Je financován 50% z vlastních aktivit, 20 % z veřejných zdrojů a z 30% z dobročinnosti. Propojením veřejného komunitního centra a neveřejné části s lůžkovým oddělením a denním centrem se Domov Sue Ryder stává místem setkávání a prolínání všech generací světa zdravých a mladých se světem seniorů, kteří mají ze zdravotních a sociálních důvodů sníženou soběstačnost. Michelský Domov poskytuje péči také veteránům 2. světové války, (žili zde či žijí i někteří slavní čeští letci) a obětem holocaustu z České republiky.

Z historie Michelského dvora

Starobylé objekty středověkého původu byly od svého vzniku vyu žívány jako studentská kolej. Založil ji významný staroměstský konšel Jan Reček z Ledče. Od 15. století pak patřila Pražské (Karlově) univerzitě. Roku 1784 však byl dvůr přestavěn na pivovar, po válce zestátněn a využíván k bydlení a různým službám zchátral a změnil se téměř v ruinu. V roce 1994 dvůr pronajala městská část Praha 4 na 99 let za symbolické nájemné Sdružení Sue Ryder a proběhla náročná rekonstrukce. Domov slouží seniorům i široké veřejnosti od roku 1998.

Dnes, když do Domova Sue Ryder v pražské Michli přijdete, dýchne na vás přívětivá atmosféra a oko se potěší krásou obnovených a citlivě dostavěných budov a okolní parkovou úpravou. Okolo teče potok, uvnitř objektu je krásné nádvoříčko, na balkonech a všude, kde je to jen možné, květiny.

Poskytované služby

Na lůžkových odděleních poskytuje Domov komplexní péči v důstojn ém prostředí, v jedno až čtyřlůžkových pokojích nebo i v garsoniérách. Možné jsou i přechodné pobyty, umožňující vyřešit momentální nepříznivou zdravotní situaci (rekonvalescenci po návratu z nemocnice apod.) Denní centrum pak nabízí tzv. aktivizační služby, různé rehabilitace, trénink paměti apod. Důležitou součástí života v Domově Sue Ryder jsou ale také různé zájmové aktivity pro seniory. V rámci Akademie třetího věku tu nabízejí 16 různých kurzů. Je zde také turistický kroužek a internetová kavárna. V objektu najdete i divadelní sál a galerii, stále se zde něco děje. A nesmíme zapomenout na krásnou ekumenickou kapli pro potřeby obyvatel, která ale souží i pro konání koncertů a svatebn ích obřadů. Všechny kulturní akce a aktivity jsou přístupné veřejnosti, takže dvůr opravdu žije, není uzavřeným prostorem. Jak při poskytování zdravotně-sociální péče, tak při organizaci kulturních aktivit zde najdete pracovat také velké množství dobrovoln íků, kteří jsou zde, samozřejmě vedle kvalifikovaných soci- álních pracovníků a zdravotníků nepostradatelní. (V Česku stále není v platnosti moderní zákon o sociálních službách, proto jsou potíže s financováním podobných nestátních sociálních center.)

Dobročinné obchody

Domov Sue Ryder, o.p.s. provozuje také tři dobročinné obchody, jeden z nich v Michelském dvoře, dva v centru Prahy. Zakoupen ím jakékoli drobnosti přispějete na provoz Domova. Konají se tu i dobročinné bazary.

Restaurace Michelský dvůr Krásná restaurace s výhledem do zahrady slouží jak klientům Domova, tak veřejnosti. Je zajištěna jak velká nabídka dietních jídel, tak běžná kuchyně na objednávky "a la carte", lze zde pořádat i soukromé či podnikové oslavy a akce.

Dostavba nového pavilonu

Hned vedle zprovozněných budov Domova stojí rozestavěný pavilon pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Peníze na prvn í část stavby daroval stát, městská část, hl.m. Praha i soukromí donátoři. Svoji tvorbou přispěli také někteří čeští umělci (například známí režiséři Jan Hřebejk a Dušan Klein). Další prostředky na dostavbu však zatím Domov nemá. Hledá proto další partnery, sponzory, podporovatele či dodavatele služeb a materiálů, kteří by tento projekt podpořili. V ČR zatím podobné zařízení, které by poskytovalo dlouhodobou profesionální a důstojnou péči a bylo zároveň zázemím pro vzdělávání a rozvoj služeb v oblasti Alzheimerovy choroby, zcela chybí. Můžete pomoci i vy.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012