Československý ústav zahraniční - Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích

11 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Československý ústav zahraniční se hlásí k odkazu T. G. Masaryka, z jehož rozhodnutí vznikl. Jednou z mnoha aktivit je realizace památníků významný osobnostem, které svým morálním postojem byly příkladem v historii našich dějin a to i pro krajany v zahraničí. Proto realizoval Československý ústav zahraniční památníky T. G. Masaryka v Mexico City, v Užhorodu, Sankt Petěrburgu.

V roce 2002 vznikla myšlenka vybudovat památník T. G. Masaryka v Košicích na popud regionální organizace Českého spolku na Slovensku s jeho předsedkyní MUDr. Dagmar Takácsovou a místopředsedou, Ing. Pavlem Doležalem (předseda Českého spolku na Slovensku). V roce 2003 členové Československého ústavu zahraničního pozměnili původní záměr a rozhodli se vybudovat památník dvěma osobnostem, které stály u zrodu samostatného Československa, aby připomněl jejich odkaz.

Město Košice má takřka 800letou historii, počátky osídlení Košické kotliny v širokém údolí řeky Hornád spadají do počátku 13. století. Košice byly často městem, kde se střetávaly různé kultury a politické zájmy, např. politické zápasy mezi Janem Zápolským a Ferdinandem Habsburským, v 17. století zde proběhla řada protihabsburských stavovských povstání (např. Bočkajovo, Rákociho) i sedlácké vzpoury. Ve dvacátém století se staly Košice z bohatého „uherského města“ metropolí východního Slovenska, po roce 1945 se počet obyvatel zvýšil přílivem z ostatních oblastí Slovenska, zejména z východního regionu. Košice se dnes svým významem a velikostí v rámci Slovenska řadí hned na druhé místo za hlavní město Bratislavu. Na 244 km2 žije 242 tisíc obyvatel ve 22 městských částech. Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích je dílem akademického sochaře Josefa Vajce. Jedná se o bronzové portréty obou mužů umístěných na žulových sloupech, mezi nimiž je položena bronzová kytice. Dva sloupy tak symbolizují dva pilíře státnosti. Útvar hlavního architekta spolu s magistrátem města Košice vybral pro umístění památníku park, kde se sbíhají třídy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

Slavnostní odhalení památníku proběhlo 27. října za účasti představitelů Československého ústavu zahraničního, pana předsedy Jaromíra Šlápoty, akad. sochaře Josefa Vajce, představitelů Českého spolku na Slovensku Ing. Pavla Doležala a MUDr. Dagmar Takácsové, primátora města Košice, JUDr. Zdenka Trebuly a dalších představitelů kulturního a společenského života a zástupců státní správy. Zvláště milá byla účast exprezidenta slovenské rep. p. ing. Rudolfa Schustera,Csc. Odhalení zahájil předseda Československého ústavu zahraničního projevem, ve kterém hovořil o tom, jak obdivuhodné je, že dvě osobnosti, mezi kterými byl třicetiletý věkový rozdíl, jeden filozof, politik a druhý vědec, významný člověk společenského života v Paříži se nejvíce zasloužily o vznik samostatného Československého státu.

Primátor města Košice, JUDr. Zdenko Trebula připomněl 75 let, které spojovaly naše národy a zároveň připomenul i roky předcházející, kdy jsme se navzájem podporovali, poznávali a čerpali ze svých kultur a zdůraznil, že bychom měli stejně pozitivně hledět do budoucnosti.

„Dve z najväčších osobností našich společných dejín – Masaryk a Štefánik ovplyvňovali život nášho města z diaĺky, ale o to výraznějšie. Mali vplyv nielen na město, ale na celý región, dokonce i za jeho súčasnými hranicami, na Podkarpatskej Rusi. Aj v t’ažkých časoch útlaku boli symbolmi, ku ktorým sa ĺudia obracali a ktorým verili.Od dnešného dňa budú ako najväčšie symboly dvoch sebe blízkych národov predstavovat prienik dvojích myšlienok aj vd’aka krásnému sochařskému dielu, na spojnici ulíc, ktoré nesú ich meno. /…/ Chcem v tomto slavnostnom okamihu pod’akovat’ Československému ústavu zahraničnému, ktorý realizoval vytvorenie tohto umeleckého diela. Vaša myšlienka neustále udržiavat’ kontakty medzi Čechmi a Slovákmi vo svete je veĺmi vzácna.“

Památník se 27. října stal součástí života Košic a zároveň projevem dobrých vztahů občanů České a Slovenské republiky. Na Slovensku dnes podle statistiky žije 46000 českých krajanů. -veb-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012