Československý ústav zahraniční - Obnovení činnosti Československého ústavuzahraničního po II. světové válce

9 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Již 15. května 1945 se sešel akční výbor a začal pracovat na obnovení činností, zpětném získání majetku, archivu a knihovny. Byla navázána spolupráce s úřadem předsednictva vlády, ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem informací.

V rámci reemigrace byl ČSÚZ pověřen důležitým úkolem, a to veřejně-právními otázkami reemigrace. ČSÚZ prověřoval národní a politickou spolehlivost nutnou k vydání osvědčení o státním občanství. Opatřoval krajanům náhradní doklady, o které přišli při válečných událostech. Reemigranti se obraceli na Čsl. ústav zahraniční s prosbami o pomoc v mnoha záležitostech. V té době byly zřízeny pomocné sekretariáty v různých městech, např. v Karlových Varech, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ostravě, Ústí nad Labem a dalších. Po roce 1945 se do vlasti vrátilo přes 200 tisíc krajanů, nejvíce jich přišlo z Maďarska (65 tisíc), následovali krajané se Sovětského svazu (42 tisíc), 17 tisíc krajanů z Rumunska, 13 tisíc z Francie, 11 tisíc z Rakouska, 10 tisíc z Polska, 5 tisíc z Jugoslávie, 4 tisíce z Německa.

26. -- 28. října 1946 zorganizoval Čsl. ústav zahraniční I. Sjezd krajanů -- reemigrantů pod záštitou vlády. Zúčastnilo se ho několik tisíc osob. Znovu se začala vytvářet členská základna. Členem ústavu byla téměř celá vláda a k 30. 4. 1947 měl Čsl. ústav zahraniční cca 1500 členů.


Československý ústav zahraniční

Karmelitská 25, 118 31

Praha 1 -- Malá Strana

e-mail: krajane@csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012