Týdenní pobyt pro děti

-red- srpen 2018 Aktuality česky

Letní tábor pro děti

Týdenní pobyt  pro děti krajanů spojený s výukou českého jazyka

pořádá v rámci 12. ročníku krajanského festivalu spolek Sedm paprsků – Sever Rays pod vedením Věry Doušové.

Letos se koná od pátku 28.9. do neděle 30.9. a srdečně zveme jak účinkující (přihlášky na veradous.praha@post.cz), tak hosty-info o programu na www.sevenrays.cz.

Cílem výky bude zlepšení výchozí jazykové úrovně každého účastníka. Ta bude stanovena na základě dotazníku (součástí přihlášky) podle kritérií Společného evropského referenčního rámce jazyků. Důraz bude kladen na mluvený projev, případně, dle úrovně znalostí, i na projev písemný. Výuka bude probíhat formou moderních interaktivních metod pod vedením zkušených vyučujících. Kromě výuky češtiny budou účastníci seznamováni zábavnou formou s českými reáliemi – tedy historií a kulturními památkami. Systematické dopolední vyučování doplní odpolední volnočasové aktivity: výtvarné, sportovní, kulturní, které dále napomohou rozvíjení aktivní slovní zásoby a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012