Rakovník udělil podruhé čestné občanství generálu Hasalovi - Oslavy 170. výročí založení první české reálky dnešního gymnázia Zikmunda Wintra

7-8 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Zástupcům rodiny generála Hasala, legionáře, ministra dopravy a posléze poradce americké vlády byla slavnostně předána listina o udělení čestného občanství města Rakovníka. Stalo se tak při příležitosti oslavy 170. výročí založení první české reálky, dnešního Gymnázia Zikmunda Wintra 13.6.2003. O víkendu 13. 14. 6. vyvrcholily totiž oslavy 170. výročí založení této první české reálky. Jejich součástí bylo i odhalení pamětní desky absolventa gymnázia generála Antonína Hasala, od jehož narození letos uplynulo již 110 let.

Antonín Hasal se narodil dne 7. 1. 1883 v Nové Huti pod Nižborem. Za 1. světové války byl důstojníkem československých legií v Rusku, v letech 1920 až 1925 byl velitelem pěšího pluku, v letech 1925 až 1929 velitelem pěší brigády, v letech 1932 až 1935 divize, v letech 1935 až 1939 velel III. armádnímu sboru v Brně.

V letech 1939 až 1940 byl činný ve vojenské odbojové organizaci Obrana národa. Po nacistické okupaci utíká divizní generál Hasal přes Jugoslávii k Československým jednotkám ve Francii a po pádu Francie odchází do Anglie. Stává se významným vojenským činitelem londýnského odboje a vojenským poradcem dr. Beneše. Jako přednosta vojenské kanceláře československé exilové vlády v Londýně doprovázel v roce 1943 prezidenta Beneše do Moskvy při významných diplomatických jednáních se Stalinem. V září 1944 je jmenován vojenským velitelem osvobozených území Československa. Opět odlétá do Moskvy a jedná společně s generálem Heliodorem Píkou se sovětskými vládními činiteli o převzetí moci a poválečném uspořádání osvobozených území Československé republiky. V první poválečné československé vládě se stává armádní generál Antonín Hasal ministrem dopravy. Po Únoru 1948 odchází se svou manželkou a dvěma dětmi do exilu v USA, kde působí až do své smrti v roce 1960 jako poradce americké vlády. Armádní generál Antonín Hasal byl vyznamenán v roce 1995 naším nejvyšším státním vyznamenáním Řádem bílého lva in memoriam, které převzala na pražském hradě z rukou prezidenta Václava Havla dcera Antonína Hasala Dr. Dagmar Hasalová-White.

Armádní generál Antonín Hasal byl za své zásluhy jmenován čestným občanem královského města Rakovníka na slavnosti, která se konala 5. 5. 1946. Významných poct se dostalo i jeho rodině, která v době války strádala v nacistickém internačním táboře. Ve svém projevu při převzetí čestného občanství armádní generál Antonín Hasal vzpomínal na svá studia na rakovnické reálce: " . nemohu nevzpomínat na časy minulé, na léta tak před třiceti pěti lety, kdy jsem jako student navštěvoval zdejší proslavenou reálku, a přitom se mi vybavují obrazy z těchto dob. Vzpomínám si velmi rád na tyto doby, na svoje profesory a spolužáky, na starobylý Rakovník, na město Zikmunda Wintra. Ale stejně upřímně musím doznat, že jsem brzo, už před maturitou, cítil, že dobrý a klidný svět Rakovníka je pro mne úzký. Škola mně, dík profesorům, rozšířila obzory. Zatoužil jsem dále a výše. Slýchal jsem o znamenitých Rakovničanech, politiku Adolfu Srbovi, pěvcích Burianech, virtuosovi Heroldovi a jiných, kteří se ve světě uplatnili a přál jsem si jíti v jejich stopách". Ze své lásky k Rakovníku se Antonín Hasal vyznal těmito slovy: "Vážení spoluobčané, nemohu tajit, že mám Rakovník rád. Vážím si Rakovníka, protože se postavil v čelo všeho regionálního, osvětového i hospodářského snažení a podnikání v široké oblasti severozápadních Čech. Všechno, co dnes činí Rakovník skutečným městem, je výmluvným svědectvím prozíravosti, dobré snahy a příkladné podnikavosti rozhodujících městských činitelů i vedoucích místního průmyslu. Proto vaše uznání mé práce mě těší. Byl jsem vaším dříve, zůstanu jím i nadále. Vaše pocta mě bude posilovat v další práci pro společné blaho národa a státu. A vám tady i celému světu přeji z celého srdce jen samé úspěchy v každém podnikání v zájmu vašich rodin a budoucnosti Rakovníka".

Čestné občanství Antonína Hasala trvalo pouze dva roky. Již 25. září 1948 byl na řádné plenární schůzi Místního národního výboru v Rakovníku zbaven čestného občanství. V odůvodnění se uvádí:"Jmenovaný generál zpronevěřil se českému národu a čsl. republice a unikl v minulých měsících za hranice československého státu, čímž vyřadil se z řad našeho národa, pracujícího k vybudování lidově demokratické republiky Československé. Tímto svým jednáním stal se bývalý generál čsl. armády Antonín Hasal nehodným požívati cti čestného občana našeho města, a proto usnesla se rada MNV doporučiti plénu, aby jmenovaný byl zbaven čestného občanství města Rakovníka, které mu bylo propůjčeno usnesením pléna ze dne 15. dubna 1946".

Návrh na opětovné udělení čestného občanství armádnímu generálovi Antonínu Hasalovi in memoriam by měl být určitou satisfakcí za zneuznání této osobnosti minulým režimem. Listina o opětovném udělení čestného občanství byla slavnostně předána na radnici paní Dr. Dagmar Hasalové-White, dceři armádního generála Antonína Hasala, která se se svým manželem a dalšími blízkými příbuznými z USA a Kanady zúčastnila oslav.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012