Latina zůstává stále nástrojem vzdělanosti

Bohumil Tesařík 8 2016 Knihy česky

 

 

OMNIA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS (Všechny věci se mění a my se měníme s nimi) Francký císař Lothar I.

SATIUS EST SERO QUAMNUMQUAM DISCERE (Je lepší učit se pozdě než nikdy)

UNIVERSITAS SCHOLARIUM (Společenství studentů. Studentská obec, Nápis na pečeti Karlovy univerzity)

 

Latina jako nástroj vzdělanců a intelektuálů, humanitních i přírodních věd, medicíny, farmacie, práva, filozofie, náboženského života a diplomacie si své postavení nositelky antické řecko-římské kultury a civilizace v západní a střední části Evropy, udržela až do poloviny 18. století nebo někde i déle. V rakousko-uherské monarchii byl koncem 60. let 19. století vydán školský zákon, který je po následujících proměnlivých a převážně negativních zkušenostech, i co se vyučování latině týče, považován za velmi dobrý a promyšlený. V postupně zaváděných klasických a reálných gymnáziích bylo latinskému jazyku a římským reáliím vyhrazeno v systému výuky významné místo. Přikládala se mu přibližně stejná důležitost jako matematice, s níž tvořila jakousi protichůdnou dvojici. Vycházelo se z toho, že se v obou předmětech výrazným způsobem uplatňuje logické myšlení (v latině při zvládání její gramatické stavby a při významové interpretaci textu). Rakouský profil gymnaziálního studia přejala československá tzv. první republika a odtranil jej po roce 1948 za marného odporu pedagogů až komunistický režim zákonem o tzv. jednotné škole. Čtyřicet let naprosté absence nebo později jen symbolického zastoupení latiny na okraji výuky poznamenalo nejen obecnou vzdělanost v zemi, ale i celé ročníky vědců, učitelů, lidí slova a pera z různých oborů lidské činnosti. Dnešní převažující pojetí výuky latinského jazyka vede ovšem pouze k získání pasivních znalostí, nikoliv jako prostředek mezinárodního dorozumění.

 

Dnes se o latině mluví jako o mrtvém jazyku. Pravda, ty tam jsou časy, kdy plnila úlohu světového jayka a vzdělanější část společnosti se běžně mohla latinsky ústně i písemně dorozumívat. Život v moderní společnosti však vyžaduje od většiny z nás jiné znalosti. Musíme umět využívat složitá zařízení, výpočetní techniku, náročné technologické postupy, pochopit informace společensko-politického, ekonomického, manažerského, obchodního charakteru, celý život se vzdělávat v řadě nově vznikajících oborů a specializací. A tak, ač je současný člověk v určitém směru vzdělanější a jeho zájmy jsou širší než v generacích předcházejících, typ vzdělání se oproti minulosti zřetelně liší. Nezbývá čas na získání znalostí, které dříve patřily k tzv. klasickému vzdělání, a počet lidí, kteří rozumějí latinsky psaným textům, stále klesá, takže jejich překlad se stává záležitostí jen úzkého okruhu lingvistů a ojedinělých výjimečných "virtuosů jazyka" či staromilců. Oblasti, ve kterých se s latinou běžně setkáváme, i když v poněkud pozměněné podobě setkáváme, jsou v podstatě jen dvě: vědecká a odborná terminologie a mezinárodně uznávaná slova.

 

Přes to všechno však latina žije, existuje uložena v nepřeberné spoustě těch nejstručnějších, drobných útvarech literární tvorby - aforismech, sentencích, gnómech, maximech, výrocích, citátech, heslech, nápisech, příslovích, pořekadlech, úslovích, obratech, pojmech a termínech. Setkáváme se s nimi v psaných, mluvených a dokonce i zpívaných projevech, jimž bychom měli porozumět, a co navíc, svou elegancí a moudrostí nás mohou často inspirovat.

Dojít k tomuto cíli by mělo přispět další vydání encyklopedicky pojaté příručky "Slovník latinských citátů" (Euromedia Group, k. s., - Knižní klub v edici Universum, Praha 2015, 544 stran, ISBN 978-80-242-5096-0), obsahující v prvé řadě výběr dodnes živých, moudrých, mnohdy i vtipných a mistrně formulovaných citací a dalších latinských slovesných útvarů, vytvořených významnými učenci, spisovateli a dalšími historicky známými osobnostmi ve třech velkých epochách evropských dějin, antice, středověku a novověku. To vše je zpracováno v podobě 4328 hesel s českým překladem a výkladem.Za druhé kniha přináší klíčová, často citovaná a pro všeobecnou vzdělanost nepostradatelná místa z biblických knih i z pozdějších děl náboženské literatury včetně nejběžnějších liturgických pojmů. Za třetí pak uvádí některé často frekventované výrazy a termíny vědy a techniky, jichž dodnes běžně užíváme, aniž často víme, že jsou latinského původu. Najdeme zde ledacos, co je nebo může být součástí naší denní jazykové a komunikační praxe, i mnohé, co je stále literárně působivé a myšlenkově živé. Kniha nebude nejspíš čtena jako souvislý text, ale výběrově podle okamžité potřeby nebo nálady. Vyhledávání konkrétních textů k určitému tématu v tomto abecedně řazeném díle usnadňuje podrobný věcný (tématický) rejstřík, odkazující k výskytu všech klíčových slov v knize.

V závěru knihy je zařazena studie Latina jako nástroj vzdělanosti, která se snaží alespoň v hrubých obrysech načrtnout historii a význam jazyka a kultury, která spoluvytvářela dnešní Evropu. Oba autoři tohoto obsáhlého díla - literární historik, komparatista, překladatel, editor, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Společnosti Franze Kafky, PhDr. Josef Čermák, a odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity, klasická filoložka Mgr. Kristína Čermáková - měli oproti svým předchůdcům z let politicky řízené knižní kultury tu výhodu, že nemuseli pracovat pod cenzurní hrozbou či s autocenzurní opatrností, takže mohli volně presentovat materiál z oblasti náboženství, idealistické filozofie anebo texty na téma svoboda, tyranie apod.

 

Bohumil Tesařík

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012