Pozvánka

-red- 8 2016 Aktuality česky

 

Rádi uveřejňujeme níže uvedenou pozvánku:

 

---------- Původní zpráva ---------- Od: dklub@volny.cz Komu: ANO <ano2011@ano2011.cz> Datum: 9. 8. 2016 11:20:55 Předmět: Setkání srpen 2016: Problémy Evropské Unie dne 16. srpna 2016 v 17 hod. v Měšťanské besedě Edvard Outrata

 

Vážení,

dovolte mi Vám zaslat pozvánku na další pravidelné setkání členů a přátel Demokratického klubu.

Děkuji za Vaši stálou přízeň, těším se na setkání a jsem s úctou

Pavel Černý, místopředseda ÚV Dk

------------------------

 

D e m o k r a t i c k ý  k l u b

Fr. Křížka 1, 170 00 Praha 7

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. s r p n a 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut - vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

P r o b l é m y  E v r o p s k é  U n i e

připravil kol. Edvard O u t r a t a,

ekonom, býv. předseda Českého statistického úřadu a býv. senátor.

Ve svém vystoupení se bude zabývat historií vzniku Evropské Unie, jejím ekonomickým a politickým fungováním, zásadou subsidiarity, výsledkem anglického referenda o vystoupení z EU, otázkou vhodnosti referenda obecně i budoucností EU a možnostmi jejího rozšiřování.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Jitka Nováková.

 

----------------

 

Demokratický klub

⇒ je nestranická politická organizace (založena v roce 1948, legalizována 1990), která se soustřeďuje na podporu demokratismu;

⇒ chápe nezbytnost působení politických stran a hnutí v demokratické společnosti;

⇒ vidí však potřebnost existence nestranických politických organizací, které nezávisle na politických stranách pomáhají dotvářet demokratickou společnost;

⇒ sleduje jak se uplatňují požadavky demokratismu v uspořádání státu a společnosti i v životě politických stran;

⇒ vystupuje proti všemu antidemokratickému;

⇒ vydává stanoviska k aktuálním politickým otázkám z hlediska demokratismu;

⇒ pořádá diskusní setkání a přednášky k aktuálním politickým otázkám;

⇒ publikuje pro členy Dk-Dialog v české a anglické verzi;

⇒ nabízí členům možnost účasti v aktivním politickém životě již samotným členstvím popř. převzetím funkcí v Klubu, aniž by vadilo současné členství v některé z demokratických politických stran;

⇒ neslibuje členům funkce ani jiné výhody;

⇒ vítá ve svých řadách každého, kdo se hlásí k podpoře demokratismu, a to bez ohledu na to, zda je či není členem některé z demokratických politických stran nebo hnutí.

 

Více o Demokratickém klubu na www.demokratickyklub.cz

 

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012