Sokol - 135 let sokola New York (1867--2002) = Přátelství přes oceán, které překonalo věky

4 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Na sklonku loňského roku slavily svá jubilea dvě tělocvičné jednoty, každá na jiném kontinentu, spojené však úzce dobou založení. Byly jimi Sokol Kutná Hora v Čechách (1862) a Sokol New York v USA (1867).

H i s t o r i e

vzniku jednoty newyorské souvisí s vystěhovaleckými vlnami z českých zemí do Ameriky po revolučním roce 1848. Příčin exodu bylo hněd několik:

skupina vůdčích osobností národa, snažící se uniknout represáliím habsburské tajné policie, nejchudší vrstvy obyvatelstva, nenalézající doma obživu, mimořádná poprávka v neuvěřitelně rychle rostoucím New Yorku po dvou povoláních: po krejčích do oděvního průmyslu a po kvalifikovaných dělnících znalých technologii výroby doutníků. Pověst o poptávce po doutníkářích dorazila až do Kutné Hory, kde tehdy v Sedlci již v šedesátých letech 19. století stála největší výrobna doutníků v mocnářství, zaměstnávající téměř 2000 špatně placeného dělnictva.

První vystěhovalecká vlna kutnohorských doutníkářů, doslechnuvších se o tomto boomu, dorazila do New Yorku v roce 1860. Písemné zprávy o splnění jejich výdělkových představ a podstatném zvýšení životní úrovně nepochybně vzápětí dospěly do Kutné Hory a urychlily odjezd dalších skupin z tabákové továrny do USA.

Stalo se v roce 1863. Stále ještě nevelký počet českých emigrantů uvedl v život spolek Slovanská lípa. Krátce na to vznikl Česko-Slovanský podpůrný spolek, v roce 1865 vzdělávací spolek "Včela" a pěvecký spolek Hlahol. V říjnu 1876 se konala výroční schůze Včely, na níž podala část přítomných návrh na změnu účelu a jména spolku na Tělocvičnou jednotu Sokol New York. V hostinci Aug. Hubáčka (dnešní Národní budova) byla ukončena činnost Vrčely a za upřímného Nazdar vstoupila v život sokolská jednota. Současný kronikář podotkl, že křest jednoty se odbyl obvyklým způsobem, za srdečné zábavy a bratrského veselí, jež potrvaly až do kuropění. O týden později na další schůzi byl zvolen výbor v čele se starostou J. Gaertnerem a náčelníkem J. Neumanem. V zápisu, který se zachoval, jsou uvedena jména 39 přítomných zakládajících členů.

Nepřekvapuje, že prvními činovníky a cvičiteli se stali bývalí vedoucí členové mateřské jednoty v Kutné Hoře. V průběhu dalších let zápasila jednota s finančními problémy, nedostatkem vhodné tělocvičny i cvičebního nářadí a také s udržením stavu členstva. Během času došlo ke sbližování se Slovanskou lípou, až se Sokol stal jedním ze čtyř odborů tohoto spolku. Jak se však ukázalo, zájmy členstva se tříštily mezi zpěvem, ochotnickým divadlem a tělocvičením, takže po 10 letech dne 24. dubna 1877 došlo opět k úplnému osamostatnění Sokola.

Ze soudobých pramenů je známo, že v roce 1873 pracovalo více než 90 % newyorských Čechů v tabákovém průmyslu. Je nezpochybnitelné, že většina z nich pocházela z Kutné Hory a okolí. Z 8 prvních starostů Sokola bylo 6 Kutnohoráků. První prapor jednoty byl objednán a vyroben v klášteře Voršilek v Kutné Hoře. Jedna jeho strana s orlem nesoucím v drápech prapor USA je v anglickém jazyce, druhá s českým lvem a hesly v češtině. Recipročně jiný prapor vyrobený v New Yorku s nápisem "Od sester a bratří z Ameriky" věnovala místní jednota mateřské jednotě v Kutné Hoře.

K 25. výročí Sokola New York v roce 1892 vydala jednota památník, v němž uvedeno, že dlouholetý náčelník Alois Wokál, rodák z Čáslavi, byl zvolen starostou, jemu vděčila za další rozvoj. Lze se domýšlet, že před emigrací za oceán byl členem Sokola v Čáslavi, založeného podobně jako v Kutné Hoře ve stejném roce 1862. V roce 1895 se jevil život jednoty natolik stabilizovaný jak po stránce členské základny, tak i příznivého stavu pokladny, takže schváleno doporučení výboru k zakoupení vhodného pozemku na Manhattanu a postavení sokolovny, k němuž došlo v roce 1896.

Sokol New York, až do roku 1948 ve všech svých výročních památnících svůj bratrský vztah k Sokolu Kutná Hora připomíná. Ač téměř umlčen 40 lety totality, byl znovu utvrzen 12. října 1991 v kutnohorské sokolovně slavnostním zápisem do kroniky jednoty přítomnými zástupci ze zámoří. Opačně při oslavě 125. výročí založení Sokola New York v roce 1992 tak učinila i delegace Sokola Kutná Hora v New Yorku.

D n e š e k

Sokol Hall, v níž se soustřeďuje život Sokola NY, se nalézá uprostřed Manhattanu na 71 East Street. V roce 2002 uplynulo 106 let od jejího postavení. Tělocvičným účelům slouží velký sál s jevištěm, zvláštní sálek pro judo, malá posilovna, v suterénu pak menší tělocvična pro cvičení předškolních dítek. Ve vchodu do sokolovny visí SOKOL CREDO, cíle sokolské výchovy (v českém převodu):

Zdravé a krásné lidské tělo,

harmonické pěstění celého člověka,

povahy ucelené, neoblomné,

pravdomluvné a spravedlivé.

Lidé silní, krásní a dobří --

to je cíl sokolské výchovy.

Logo "Through Gymnastics -- Physical Fitness" (Gymnastikou k tělesné zdatnosti) používá jednota ve styku s veřejností a úřady, je vytištěno na tričkách cvičících a instruktorů (cvičitelů). Nejde tedy pouze o fyzickou kondici členstva, ale v duchu tradic sokolských i o harmonický růst osobnosti a výchovu ducha.

Vedení jednoty vychází ze znalosti specifických podmínek života na Manhattanu. Největší pozornost věnuje mládeži, počínaje nejmenšími dětmi, která má jinak v tom lidském mraveništi dosti omezené možnosti pro seberealizaci. Mnoho rodičů proto hledá místo, které může nabídnout zábavu, bezpečí a pohybové vyžití dětí. Téměř 200 předškolních dětí, rozdělených do skupin dle věku, slouží zmíněná suterénní tělocvična, vybavená originálním nářadím, důmyslnými pomůckami a žíněnkami, které upoutávají navíc barevností provedení a absolutní bezpečností.

Oddíly větších chlapců a dívek jsou rovněž věkově rozděleny a cvičí dvakrát týdně: děti 6--7, hoši a dívky 8--11 let, junior boys a girls 12--17 let, posléze mladí dospělí a jednou týdně seniors. Celkem bylo v těchto letech v jednotě registrováno na 400 aktivně cvičících. Další činnost vyvíjí skupiny rytmické gymnastiky a baletu, oddíly basketbalu, juda a Tae Kwon do.

Pro malé děti a mládež se při různých příležitostech pořádají mimořádné atraktivní akce, které se každoročně těší velkému zájmu. Např. koncem října Haloween Party pro předškolní děti a děti školou povinné, spojená s průchodem strašidelným sklepením, nebo Roller Nights, sobotní bruslařské weekendy v tělocvičně, dále různé soutěže a závody např. ve sportovní gymnastice aj. Tato zpestřená pohybová aktivita získává stále více zájemců.

Central Park a řada malých parků na Manhattanu, s nesčetnými věžemi mrakodrapů, v jejichž stínu jsou ulice přeplněné auty a chodci, stačí jen zčásti uspokojit touhu obyvatel po pohybu, která je překvapivě velká.

Dle vyprávění br. Vr. Zbuzka a br. M. Zítka
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012