Oslava 100 let od založení Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku dne 28.3.2015

4 2015 Naši ve světě česky

 

 

Tuto významnou oslavu nejde opravdu nezmínit.  Všichni organizátoři si na oslavě dali velice záležet. Připravovali ji s velikým předstihem a pečlivě. Jak dlouholetý předseda Besedy Svatopluk Čech Ing. Jiří Kraus, který shrnul historii Svazu spolku od r. 1915, tak moderátor lic. jur. Libor Šimeček nynější předseda.

Svým procítěným přednesem z díla Svatopluka Čecha zaujala pani Jana Jarolímková, místopředsedkyně.  Hudebně vše dokreslila Slávka Múllerová. O integraci mladší generace promluvil Dr. Radan Hain, zajímavý referát o činnosti velvyslanectví pronesl ing. Rudolf Opatřil, obchodní rada a náladu zvedl náš oblíbený Folkor 75 svým tanečním vystoupením. Nelze opomenout poděkování za spolupráci firmě Lauterbach, fotografce Charlotte Koloc, nakladatelství Epika a všem organizátorům a příznivcům spolků, kterých se dostavil velký počet, sponzorům a pomocníkům.

 

Akce se zúčastnili jak významní hosté, tak pamětníci všech těchto událostí.  Je třeba zmínit vnuka a vnučku Jana Kyjovského, Jana C. Hennemana dlouholetého holandského ambasadora v mnoha zemích, naposledy v Praze a paní Jarmilu ten Berge-Henneman. Dále pana Jaroslava Jokla lic. iur, který věnoval cenné materiály z pozůstalosti svého otce Arnošta Jokla /1881-1966/, zástupce české ambasády a představitelé Svazu čs. spolků.

 

Hlavní referát o historii Svazu měl J. Kraus. V sále byla instalována velice zajímavá výstava o vzniku a činnosti Svazu v minulých 100 letech, kde byly vystaveny dokumenty z historie Svazu.

 

Již od roku 2013 se začaly shromaždovat příslušné archivní materiály pro tuto oslavu.  Češi a Slováci odcházeli koncem 19. a začátkem 20. století z rakousko-uherské monarchie do ciziny. Většinou to byli řemeslníci a živnostníci, schopní lidé, kteří se sdružovali v krajanských spolcích, aby překonali různé překážky, jazykové i ekonomické. Začali cvičit v Sokole a věnovat se kulturně osvětové činnosti a posléze i politické. Vyměnovali si zkušenosti, udržovali rodnou řeč i pro své děti. Podporovali myšlenku samostatnosti T. G. Masaryka, kterou pronesl na veřejné schůzi Sv. Čecha v Zurichu dne 4. 7. 1915 a formuloval ji o dva dny později v sále Reformace v Ženevě u příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa.

 

V roce 1915 byla situace funkcionářů komplikovaná, neboť Rakousko zakázalo veškerou činnost proti němu.  Předseda spolku Beseda Sv. Cech a spoluzakladatel Svazu / 1915 / Jan Kyjovský však pokračoval ve své činnosti a stal se významnou spojkou T. G. Masaryka i Edvarda Beneše mezi Francií, Švýcarskem a domácím odbojem v Rakousku, tzv.  Maffií .

Významnou osobou v činnosti spolků v letech 1918-1935  byl Arnost Jokl, zakladatel Spolku Svatopluk Čech, mnoholetý předseda Svazu, honorární vicekonzul ČSR a prezident Obchodní komory ČSR ve Švýcarsku. Mimoto vlastnil firmu na chemické přípravky.  Jeho archiv uložený v 9 velkých krabicích a uchovávaný díky synovi Jaroslavu Joklovi byl v minulých měsících připraven k předání do Národního archivu v Praze.  /Předání dokumentace proběhne na velvyslanectví v Bernu 18. 4. 2015 za přítomnosti ředitelky NA pani Dr. Evy Drašarové / Oběma přítomným potomkům, Jaroslavu Joklovi a Janu C. Hennemanovi bylo uděleno čestné členství Spolku Sv. Čech za podporu historicko-kulturního odkazu a za plodnou spolupráci v krajanském spolku.

 

Těsně po válce zorganizovali krajané a Svaz čsl. spolků s Červeným křížem ozdravný pobyt čsl. děti ve Švýcarsku. Začal se vydávat časopis Věstník posléze Čechoslovák. Název svazu se postupně přejmenovával a působnost byla přesouvána do různých měst Švýcarska. Svaz a spolky čelily různým událostem, jak ve vztahu k českým vládám, tak ve Švýcarsku.  Během 2. světové války přispívaly čs. spolky na potřeby zahraničního odboje. Na této národní dani se vybralo 160 000 CHF.

 

Tyto historické události byly znázorněny na 10 panelech s fotografickou dokumentací a vícejazyčným popisem.

 

V přednášce o integraci mladší generace uvedl R. Hain mnoho zajímavých postřehů z rodin krajanů, jak se jejich děti vyrovnaly s příchodem do Švýcarska. Jeho přednáška a způsob podání se setkaly u všech návštěvníků s velkým ohlasem.

 

Se stejným ohlasem se setkalo závěrečné vystoupení Folkloru 75, jakož i slavnostní přípitek s pohoštěním, při kterém následovala příjemná debata.

 

Spolky fungovaly i během války za nacistické okupace i po komunistickém puči v únoru 1948 a po sovětské okupaci v roce 1968,  rovněž   po osamostatnění Slovenska 1993 a fungují dodnes, díky pilné práci některých dobrovolníků. A proto pokračujme v jejich práci dále.

 

Ivana Dangová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012