Stanislav Chromčák Emigranti a vyhnanci

1 2014 Naši ve světě česky

Emigranti a vyhnanci do nenávratna

aneb Emigrace z Československa v letech 1948-1980

 

Již za dávných dob chodili lidé z našich krajů a zemí do světa, tzv.  na zkušenou. Byli to především řemeslníci, cestovatelé, obchodníci, studenti, kteří šli za poznáním, zkušenostmi, obchodem, hledáním neznámých krajů, za bohatstvím, za svými sny. Až našli, co hledali, většinou se pak vraceli domů, pokud měli kam, aby své nově nabyté zkušenosti doma zúročili. Byli to lidé, tzv. dominantní osobnosti, kteří se nebáli, byli ochotni v krizové okamžiky vést lidi, převzít odpovědnost za sebe i za ostatní, měli své pevné zásady, přesvědčení, a šli za svou ideou a pro tu podstoupili svízele všeho druhu.

 

Po únoru 1948, kdy byla postupně postavena „Železná opona“ došlo k masívní emigraci a v 70. letech někdy i násilnému vystěhovávání osob, nebo nepovolení jejich návratu domů z cest. Šli tam jednotliví lidé i celé rodiny, protože byli vyloučeni ze škol, vyhozeni z práce, armády, byli to demokraté do morku kostí, které nová diktatura považovala za své největší nepřátele.

Tito lidé ale šli do nenávratna. Za nimi byly spálené mosty, nebylo cesty zpět. Přesto tyto kroky podnikli, aby si udrželi svou hrdost, své přesvědčení, své smýšlení, aby splnili své sny.

Pokud vezmeme, že odešli lidi, tzv. dominantní osobnosti, (případně s nimi někdo další z rodiny), je to ta největší škoda pro naši společnost. Dá se předpokládat, že jich byla zhruba polovina z celkového počtu emigrantů. Většina těchto osobností našla své nové uplatnění v zahraničí a mnohdy se stala špičkami ve svém oboru.

Chybí pak tyto osoby v naší společnosti.

Myslím si, že tato ztráta dosud nebyla nahrazena. Uvádím počty emigrantů v jednotlivých letech.

 

Počty emigrantů vypočtené z „Historické statistické ročenky ČSSR“ (SNTL 1985):

rok 1948           73 098

rok 1949         134 169

rok 1950           22 291

rok 1961           34 897

rok 1969             1 642

rok 1970         147 620

rok 1977                  21

rok 1978             1 312

rok 1979             1 252

rok 1980           51 436

CELKEM       467 738 osob

 

 

Výpočet je proveden pro daný rok takto:

Počet žijících osob k 31. 12 předchozího roku + osoby narozené v daném roce + osoby oficiálně přistěhované v daném roce –  osoby v daném roce zemřelé – osoby v daném roce oficiálně vystěhované – počet osob k 31. 12. daného roku - emigranti.

Rozdíl počtu osob je v absolutní hodnotě počet emigrantů.

 

Příklad výpočtu konkrétního roku 1949:

12 338 985 + 280 937 + 0 – 146359 – 0  -12 339 394 = 134 169 emigrantů

 

Tyto počty ukazují, že emigrantská vlna šla většinou v závěsu po velkých celospolečenských změnách. Do roku 1950 nebyly v ročence uvedeny osoby přistěhovalé a odstěhovalé, takže jsou zahrnuty v těchto číslech. V ostatních, neuvedených letech byly počty emigrantů a vyhnaných osob dle výpočtu minimální.

Z aritmetického průměru za tyto, výše uvedené léta jde o cca 46 760 osob za rok, což představuje obyvatelstvo jednoho většího okresního města.  Většinou ale majetek emigrantů zde zůstal, někdo si ho „dobře koupil“. Tak si systém získával loajalitu svých příznivců z řad zůstávajících obyvatel.

 

Stanislav Chromčák

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012