Sokol - Ohlédnutí za rokem 2002

2 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Austrálie

Podobně jako v Sokole Sydney, proběhla i v Sokole Melbourne sbírka na pomoc postiženým povodní v Čechách. Obě akce byly stejně úspěšné, během krátké doby vynesly do konce roku více než 10 000 USD, ač ještě nebyly uzavřeny.

V únoru 2002 oslavil 80. narozeniny zasloužilý náčelník Sokola Sydney Oldřich Mařík, vyznamenaný čestným uznáním Ústředí zahraničního Sokola a stříbrnou medailí ČOS.


USA

Před 135 lety 22. října 1867 byl založen tělocvičný spolek SOKOL NEW YORK. Sokolovna (Sokol Hall) uprostřed Manhattanu na 71. East Street byla postavena již v roce 1896. Story o velmi zajímavé historii založení jednoty a přátelství přes oceán, které překonalo věky, uveřejníme v blízkém čísle ČD.

Nejjižnější jednotou Americké obce sokolské je SOKOL CORPUS CHRISTI (župa AOS Southern District) na pobřeží Mexického zálivu. Dopisem ze září minulého roku sdělil br. Jerry Elzner redakci ČD, že ve snaze pomoci v odstraňování škod po povodni v naší vlasti založili sbírku, která vynesla do konce října 2002 4 000 USD a dále pokračuje. V červenci m. r. hostil Sokol Corpus Christi čtrnáctidenní národní cvičitelský kurz za účasti 49 posluchačů a 6 instruktorů.

Dělnický americký Sokol (DAS) oslavil 110. výročí svého založení v České hale v Astorii v červnu 2002 jubilejní tělocvičnou akademií, při níž vystoupily všechny složky sdružených jednot.

Slavnosti odhalení pomníku T. G. Masaryka 19. září minulého roku, konané pod záštitou a za účasti prezidentů České republiky Václava Havla a Spojených států amerických George W. Bushe, se zúčastnili zástupci šech žup AOS a delegace sokolských jednot z východní oblasti USA.


Kanada

Před 50 lety v červenci 1952 se v torontském Masaryktownu konala ustavující schůze Sokolské župy kanadské. Původní název "Kanadský Sokol" byl v listopadu 1973 změněn na "Sokolskou župu kanadskou". Přípravný sletový výbor schválil při své schůzi 12. 9. 2002 stav organizačních příprav XI. sletu Sokolské župy kanadské 23.--27. 6. 2004 v Torontu.

V souvislosti s 90. výročím založení Sokola v Kanadě navštívila delegace župy v květnu 2002 Průsmyk Vraního hnízda ve Skalistých horách, kolébku kanadského Sokola. V knihovně horské obce Michel pořídila fotozáběry dobových dokumentů z let vzniku prvních dvou sokolských jednot, založených českými horníky, přistěhovalci z Podkrušnohoří (1911).


Francie

V listopadu 2002 oslavila TJ Sokol Paříž 110. výročí svého založení řadou kulturních, společenských a tělocvičných akcí. Připravila i vydání zvláštního jubilejního památníku.

Také Sokol Paříž nemohl zůstat lhostejný a vyhlásil kampaň štědrosti ve prospěch postižených povodněmi ve vlasti, podobně jako Zahraniční obec sokolská.


Anglie

Na schůzi Zahraniční obce sokolské, konané 18. 5. m. r. při tradičním setkání v Oetzu, bylo vedení obce na další dvouleté období svěřeno sokolské jednotě v Londýně. Starostou ZOS byl zvolen starosta Sokola Londýn br. Ladislav Potůček.


Rakousko

V pořadatelství sokolské župy Vídeňské se konal o svatodušních svátcích 18.--20. 5. 2002 již 29. Tyršův Oetz v místech, kde za nevyjasněných okolností zahynul v dravých peřejích Achy zakladatel sokolské organizace Miroslav Tyrš. Sraz účastníků z Rakouska, Švýcarska, Francie, Německa, Anglie a Čech probíhal tradičně na louce poblíž jezera Piburgsee a končil v pondělí slavnostním pochodem k pamětním deskám M. Tyrše na břehu Oetztaler Ache.

V pátek 16. 8. 2002 zemřel po krátké nemoci předseda Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku, zasloužilý krajanský pracovník arch. Ota Češka ve věku 78 let. Od útlého dětství cvičil v Sokole Vídeň XVI., později po studiích na Vysokém učení technickém v Praze se věnoval problematice života české a slovenské menšiny ve Vídni. V Sokole zastával funkci župního vzdělavatele.


Švýcarsko

Sokol Basilej oslavil 30. výročí svého založení 10. 8. 2002 krajanským setkáním spojeným s promítáním filmu ze začátků jednoty.

Sokol Cup 2002 ve volejbalu uspořádal v září Sokol Luzern již podvanácté. Počet startujících družstev byl opět překonán a dosáhl počtu 26 ve 4 kategoriích, z nichž 16 přijelo z Čech a Moravy. Pro organizátory to byla opět zatěžkávací zkouška (ubytování, stravování, řízení turnaje atd.), pochvalu proto zaslouží všichni členové jednoty v čele se starostou br. Jiřím Jordanem.

Předsednictvo Župy švýcarské uspořádalo vlastní sbírku na pomoc postiženým srpnovými povodněmi v ČR, přestože již bylo vyhlášeno několik dalších sbírek krajanských spolků ve Švýcarsku.

Dne 11. 7. 2002 zemřel ve věku 82 let bratr "Mirek" F. Svoboda, dlouholetý starosta Sokola v Curychu. Po komunistickém puči 1948 emigroval za dosti dramatických okolností do Švýcarska, kde po kratším pobytu v USA trvale žil a působil. Celý život věnoval práci pro Sokol a Ústředí zahraničního Sokola, jehož byl po 12 let (1878--91) místostarostou. Aktivně pomáhal organizovat curyšské slety Ústředí (1976, 186), spoluzakládal Tyršův Oetz a věnoval pamětní desku na břehu řeky Achy. Zdravotní problémy v závěru života mu sice bránily v práci pro Sokol, díky sametové revoluci mohl však ještě navštívit vlast a radovat se z renesance sokolské organizace.


Slovensko Počátkem prosince 2002 se konalo v Bratislavě zasedání Rady Světového Svazu Sokolstva za účasti 10. členských organizací (nebyla zastoupena pouze Župa australská), které podaly přehledné zprávy o své činnosti. Současně informovaly o plánovaných akcích (sletech) v následujících letech, v zájmu jejich termínové koordinace.


Česká republika

Celkové škody po stoleté povodni jsou odhadovány na 70 miliard Kč, na sokolském majetku na více než 70 mil. Kč. Dle dostupných zpráv bylo postiženo 43 jednot, zatopeno 27. sokoloven, 23 hřišť, 7 loděnic, v Praze Tyršův dům. V obětavé součinnosti jednot a ústředí ČOS se podařilo ty nejtěžší důsledky bránící aktivní činnosti, ne však beze zbytku, odstranit. Velmi podstatnou se ukázala i bratrská finanční pomoc zahraničních sokolských jednot a žup.

V průběhu měsíce května a června m. r. se konala v Čechách a na Moravě řada akcí, převážně s mottem 140. výročí založení sokolské organizace počínaje akademiemi, sokolskými dny, sportovními soutěžemi, kulturními akcemi aj., až k župním a krajovým sletům. Rozsahem pravděpodobně největším byl slet Župy ještědské v Liberci se sedmi tisíci cvičících, za přítomnosti hostů z USA, Švýcarska, Polska, Rakouska aj.

60 let od masové popravy 264 českých vlastenců, převážně sokolů a sokolek v koncentračním táboře Mauthausen, byly 24. října na nádvořích Tyršova domu odhaleny pamětní desky se jmény 81 popravených a umučených členů ústředí ČOS z let 1939--1945 a pomník všem bratrům a sestrám, obětem 1., 2. a 3. odboje. Autorem děl je akademický sochař Josef Nálepa.

Ze sokolských věstníků a bulletinů čerpal
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012