Neviditelné oběti komunismu

8 2013 Naši ve světě česky

Úspěšný studentský projekt pokračuje ve Francii

Studentský projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci nesoucí název Neviditelné oběti komunismu má za sebou již více než desetiletou tradici. Objektem jeho zkoumání se stala problematika emigrantů a exulantů, kteří opustili Československo po Únoru 1948, současně s historií jednotlivých exilových spolků. Po četných výzkumech v Kanadě a Austrálii se vynořil návrh rozšířit působnost projektu o další území. Na řadě je nyní Evropa. Od svého vzniku v roce 2003 se v  týmu vystřídalo mnoho studentů, jejichž práce jsou odbornou veřejností vysoce hodnoceny.

Výstupem předchozích bádání v Kanadě a Austrálii je sto osmdesát hodin záznamu rozhovorů s emigranty, tři videodokumenty, odborné historické studie, putovní výstava a zcela ojedinělý sborník studentských historických prací k tématu emigrace do Kanady po roce 1948. Projekt je formou besed představován na desítkách škol v Libereckém kraji a nyní se území, na němž bude docházet k prezentaci, rozšíří ještě o určitá místa v České republice a ve Francii.

Na co se zaměříme letos?

Po přečtení předcházejících řádků jistě pro nikoho nebude novinkou, že i letos to budou právě emigranti, kdo stane v ohnisku našeho zájmu. Cílem výzkumu je v první řadě rozšíření a obohacení již zpracovaných poznatků ze zámoří o další skutečnosti, tentokrát z evropského prostředí. Shon po historických faktech již však není jedinou náplní, v níž tkví podstata výjezdu, jako tomu bylo až doposud. Účelem bylo tehdy informace načerpat a následně je pak přivézt na domácí půdu ke zpracování. Právě v tomto ohledu spatřujeme zásadní rozdíl oproti předešlým expedicím – protentokrát se vydáváme vstříc novým obzorům vybaveni dosavadními výsledky projektu připravenými pro prezentaci v cizině, v našem případě tedy ve Francii. Druhým, avšak neméně významným cílem letošního výjezdu, se tedy stal postup zcela opačný. Touto formou se pokusíme širší francouzské společnosti poněkud přiblížit problematiku československého exilu, krajanských organizací a komunismu v ČSR. Výsledky obou výše zmíněných cílů dojdou uplatnění při kompletaci a následném zveřejnění v podobě odborné seminární práce.

Míříme do Paříže

Plánovaný výjezd do Paříže, která v minulosti poskytla domov největšímu množství československých emigrantů v celé Francii, se uskuteční v září tohoto roku. Po tři týdny strávené na francouzské půdě bude docházet jak ke schůzkám s emigranty a současnému zaznamenávání rozhovorů, tak i k představování projektu. Pro tento účel nám poslouží jeden z tematicky laděných filmů s francouzskými titulky a přednáška ve francouzštině, kterou zprostředkuje student gymnázia Aleš Bartoš. Zmíněné prezentace proběhnou v prostorách institucí, jako jsou lycea, kina, knihovny, krajanské spolky atp. Za pomoci těchto institucí, mimo jiné i Sokol de Paris a velvyslanectví České republiky v Paříži, tak dojde k prolnutí obou cílů projektu a zajištění zázemí pro výzkum i prezentaci.

 

Při setkávání s emigranty se zaměříme na jejich osobní zážitky a pocity během přechodu hranice, pokusíme se objasnit důvody i samotnou formu emigrace do Francie, budeme zkoumat život před emigrací a jejich politickou angažovanost a předmětem našeho zájmu se stane rovněž otázka adaptace, administrativních procedur a dalšího rozvoje v novém prostředí. Pozornost badatelského týmu bude též koncentrována kolem tématu jejich napojení na exilové organizace, odbojová hnutí či jejich případné aktivní účasti v nich. Náš neutišitelný hlad po informacích nezkrotí v neposlední řadě ani odpovědi na dotazy, týkající se jejich dnešního vztahu ke své domovině a svým krajanům, udržování povědomí o českých či slovenských kořenech a otázky možného návratu do rodné vlasti. Naskytne-li příležitost porovnat emigranty z jednotlivých exilových vln, to jest po roce 1948 či 1968, bude navíc celkový výstup obohacen o porovnání rozdílů mezi nimi.

 

Dílčí výzkum proběhne ještě při zmíněných prezentacích projektu pomocí dotazníků. Takto plošně získaná data nám umožní lépe pochopit smýšlení a názory francouzské společnosti co se týče komunismu v ČSR či interpretace samotného pojmu „komunismus“ jako takového. Prezentace proběhnou v nezměněné podobě i v České republice, čímž se nám naskytne jedinečná příležitost porovnat české a francouzské veřejné mínění o aktuální problematice socialismu a komunismu.

Co vše vznikne?

Seminární práce „Neviditelné oběti komunismu v zemi galského kohouta“ bude tvořena výtahem z výpovědí jednotlivých emigrantů a porovnáním s výsledky předešlých výjezdů do Kanady a Austrálie. Dalším výstupem projektu bude natočení rozhovorů s emigranty a současně i sběr krajanských či osobních archiválií, které posléze poslouží jako kvalitní podklady pro středoškolské odborné práce studentů a další výstavy v rámci projektu Neviditelné oběti komunismu.

Další využití získaných informací

  • Příspěvky ve francouzských, českých a krajanských periodikách
  • Prezentace výsledků výzkumu odborné i laické veřejnosti
  • Prezentace projektu v celostátních i regionálních médiích
  • Prezentace projektu pro širokou veřejnost s důrazem na studenty

 

Podporovatelé projektu

  • Statutární město Liberec
  • Stavební společnost HAVAX a. s.
  • Stavební společnost AB TRIO s. r. o.

 

Aleš Bartoš

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012