Alternativní písmo Comenia Script

-tes- 1 2013 Kultura česky

Alternativní písmo Comenia Script míří oficiálně do základních škol

Závěrem loňského roku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a těloýchovy ČR tiskovou zprávu, podle které bylo ukončeno dvouleté pokusné ověřování nového písma Comenia Script se závěrem zařadit jej do běžné výuky jako alternativu k dosud užívané psací klasické abecedě.

Podnětem k pilotnímu ověřování tohoto písma byly zejména dotazy rodičů žáků, kteří měli zkušenosti se vzděláváním svých dětí v zahraničí - například ve Velké Britanii, USA, Finsku, Dánsku - kde žáci běžně používají písmo, jež v podstatě vypadá jako tiskací. Zastánci tohoto písma argumentují nejčastěji jeho praktičností i pokrokovostí, odpůrci (zejména grafologové) vidí v novém písmu příznak úpadku a zploštění kultury i myšlení. Diskutují také o sklonu a tvarových charakteristikách písma a jejich psychologických souvislostech.

Písmo Comenia Script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka, který si může písmo přizpůsobit svým potřebám; zohledňuje například psaní dysgrafikům, levákům či různě handicapovaným jedincům se specifickými vzdělávacími potřebami, a také žáků bilingvních (užívajících aktivně dvou jazyků). Jednodušší tvary písma jsou patrné zejména u velké psací abecedy; například velké psací S nebo L se píší téměř stejně jako tiskací, děti se nemusí učit složité kličky. Písmena se při psaní vůbec nespojují, pouze přiřazují. Právě spojování zhoršovalo čitelnost písma. Písmo je založeno více na funkčnosti než na jednotnosti. Bez významu není ani zjištěná  skutečnost, že toto písmo děti baví, píší jím s chutí, a také je rychleji čtou. Ubude trápení s kličkami a stres s krasopisem (pro většinu dětí je psaní ve škole utrpení a dril). Stejně většina dospělé populace píše úplně jinak (kombinací psacího a tiskacího písma), než se učili v první třídě a v době počítačů často nepřečte text ani sama po sobě. Další výhodou nového písma je i to, že existuje v digitální verzi.

Nové školní písmo bylo testováno od školního roku 2010/2011 na 33 vybraných základních školách a bylo primárně zaměřeno na žáky prvních a druhých tříd, jejich učitele a rodiče. V rámci svého doktorského studia v ateliéru písma a typografie VŠUP v Praze jej navrhla MgA. Radana Lencová, PhD (spolu s písmaři T. Brousilem a F. Šormem), inspirovaná reálně používanými variantami ručně psaného písma a zejména podobnou kurzivou; vrátila se také k tradici karolinského listinného písma a humanistické kurzivy (spíše prostě latinky). Vlastní ověřování zajišťovala jako garant Pedagogická fakulta UK v Praze.

Podmínkou pro školy, které se rozhodnou zařadit písmo Comenia Script do výuky, bude souhlas rodičů žáků s upozorněním na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu (kde nebude toto písmo vyučováno a dítě se tak bude muset pravděpodobně naučit písmo, které školy používají doposud), používání určeného typu didaktických materiálů při nácviku psaní a vyškolený pedagog v metodice výuky psaní tohoto písma (učitelům bude prostřednictvím Národního institutu vzdělávání ve spolupráci s autorkou písma nabízen akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na didaktiku rozvoje počáteční čtenářské gramostnosti s využitím nového písma).

Pokud se základní škola rozhodne zařadit písmo Comenia Script do výuky, uvede to ve svém školním vzdělávacím programu. Po zadání hesla "Comenia Script" na internetu lze získat další informace o tomto novém fenoménu, dotýkajícího se nejen "prvňáčků".

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012