Povídání se Zdeňkem Mahlerem

1 2013 Rozhovory česky

Dle svého slibu ve Slově na leden přináším ukázku z rozhovoru rozhlasového pořadu Jak to vidí…

Zita SENKOVÁ, moderátorka

- Papež Benedikt XVI. se při tradiční půlnoční mši rozhorlil proti odmítání Boha současnou společností. Řekl, cituji: "Jsme zcela zaplněni sebou samými, a to natolik, že už nezbývá místo pro Boha. A proto také není místo ani pro jiné. Pro děti, pro chudé, pro cizince," prohlásil. Sdílíte, pane Mahlere, podobné názory, či pocity, když se podíváte na současnou společnost?

Zdeněk MAHLER, spisovatel, publicista, scénárista

- Po tom projevu samozřejmě vznikla zvláštní polemika. Ale jestli dovolíte, já bych se od té polemiky odklonil. Tady, protože vznikla taková paradoxní situace, že už jsme zapomněli třeba na to, že bychom měli lidské věci uspořádat podle zásluhy odzbrojení a ne násilí, tak dochází k tomu, že myslím ztrácíme smysl pro to, jaký dar vlastně ta Zemička představuje. Jsme jí asi tak 32krát schopni zničit. Z toho pro mě pozitivně snad vyplývá to, že si včas tohle všecko uvědomíme, vyloučíme ty excesy a budeme s tím darem nakládat, jako s tím, že ta Země je nedokončená, člověk je nedokonalý, nicméně o to naléhavější je to, aby se nám rozsvítilo v hlavách a abychom se skutečně chovali ne jako poloviční animos, ale jako kultivovaní lidé.

Zita SENKOVÁ

- Vy ostatně říkáte, že lidský mozek je naší největší devizou.

Zdeněk MAHLER

- Je, i když na to jsou samozřejmě, však vy víte, různé teorie. Ono se třeba teď vynořilo zase to, že vlastně taková ta nejzajímavější vrcholová inteligence se objevila někdy před 2 tisíci lety. Jiná teorie je, že došlo kdesi v evolučním procesu k selhání instinktů a k tomu, že tedy se musel takříkajíc vytvořit náhradní orientační smysl, tj., že  zduřel mozek.  Ať je to tak, či onak, mozek je ve vesmíru to nejpozoruhodnější. A dá se říct, asi i nejkouzelnější a nejzávaznější. Takže všecko to, co dneska směřuje třeba k tomu, že činnost mozku, a dá se říct, že mozek de facto podle věřících je sídlem víry a citů srdce, ale de facto to všecko sídlí v mozku, tak mozek je podle mého názoru takříkajíc naše záchrana anebo naše prokletí. Tento svět je v nepořádku. A řád, kterým ho spravujeme, evidentně řadu věcí nezvládá. Nestačí na ně, vede to prostě k tomu, že nejsme s to zvládnout i tak elementární věci, které už by se zvládnout mohli. Třeba vyloučit hlad a zajistit práci, to jest obživu, to jest důstojný život a vyloučit to, aby se nemusely národy stěhovat a vytvářet potom samozřejmě i ta střediska napětí a těch případných konfliktů a nemuseli bychom se vůbec dostávat k tomu, abychom tuto planetu plundrovali a rabovali.

Zita SENKOVÁ

- Z čeho to pramení, že toho nejsme schopni?

Zdeněk MAHLER

- My si to plně asi neuvědomujeme, ale kdysi jsme si vymysleli pomocníka, aby nám umožňoval směnu hodnot, peníze. Ty peníze se postupně emancipovaly natolik, že se staly pánem. Dneska se dá mluvit o tom, že peníze jsou jedinou supervelmocí na tomto světě. A všichni ohromně poslouchají, počínaje Spojenými státy, přes Čínu až po Vatikán. Kdybych to řekl jejich terminologií - peníze se staly bohem. A vlezly tam, jako rozhodující síla, i kam v podstatě nikdy jakožto rozhodující síla nepatřily. To jest do hodnotového světa. Třeba do světa vzdělání a vědy a školství a zdraví. Zkrátka a dobře, ta studenost peněz, ta přepočitatelnost, ta univerzální prodejnost vede k tomu, že jsme se dostali k jistému odlidštění a to  má celou řadu znaků, které by nás měly velice znepokojovat. To, že se dneska pánem téhle planety asi staly banky,  je provázáno potom tím praktickým jevem, to je tou univerzální zadlužeností. My jsme v moderní historii prošli trojí etapou -  demontáží toho absurdního režimu spojenou takříkajíc s ikonou Havla. Pak transformací spojenou samozřejmě s ikonou Klause a jeho lidí. O tom, jak ta transformace probíhala, můžeme vést dlouhé debaty a jistě se z toho bude vyvozovat ještě řada budoucích závěrů, protože málo platné, to nové dogma o soukromém vlastnictví, které je nedotknutelné a svaté, bez ohledu často na původ, vede někdy k tomu, že jsme se takříkajíc z klece dostali do džungle. V každém případě tohle jsou problémy, které za sebou vlečeme do třetí etapy. A ta nás víc a víc zaskakuje. A je to tohle, je celá řada jevů, které nám přerůstají přes hlavu a zaskakují nás a my se vyznačujeme tím, že si počínáme jako údržbáři. Záplatujeme bezkoncepčně a tím se dostávám v podstatě k tomu, co je pro nás příznačné. A nejen pro nás, to je ta obecná zadluženost.

Zita SENKOVÁ

- Jak docílit návrat k těm hodnotám, které vymizely?

Zdeněk MAHLER

- Abychom se k tomu návratu dostali, existuje už celá řada naléhavých okolností. Třeba volby za 4 roky, pak už se to svěřuje těm reprezentantům, nemáte v podstatě do toho co mluvit, přesně řečeno - máte, máte svobodu projevu, můžete si říkat, co chcete a je to na nic. Anebo obráceně, jsou problémy, kde 80% voličů, obyvatel se staví proti a politická a ekonomická reprezentace je převálcuje. Čili co z toho vyplývá? Hrajeme si na demokracii. Došlo prostě ke karikatuře. Tohle to jsou okolnosti, které nás tlačí k tomu, abychom začali o těch podstatných hodnotách uvažovat, aby se především naše politika k nim vrátila. Předpoklady tady podle mého jsou. My jsme zasazeni do nějakého vlastně velmocenského rámce. Co se dá dělat, nejsme početný národ a velmi často to naše rozhodování je takříkajíc určeno tím, jaký ten rámec je a on to může relativizovat a proměňovat. Ale teď mluvím o nás. My bychom si měli uvědomit, že největším kapitálem tohoto světa je myšlenka, nápad, invence, to není vůbec věc kvantity, to není věc, která musí být provázena 80 miliony obyvatel. To je věc kvality. Po tomhle je největší poptávka. Tady máme obrovskou šanci. Tady máme dokonce i obrovskou tradici. Navzdory tomu, že jsme prošli dějinami, které byly obrovsky svízelné a vyšli jsme z nich popáleni, ale právě proto, že u nás poroba byla běžná a svoboda vzácná a právě proto, že si každá generace vlastně kladla tu Hamletovskou otázku: Být či nebýt, zůstat, odejít, být sví nebo se zcizit, tohle všecko je vlastně přednost.

Dál, teď budu mluvit trošku proti proudu, foukat proti větru. My jsme v dějinách došli několikrát k tomu, co se dá označit jako dekapitace, byli jsme zbaveni hlavy. To je svým způsobem tradiční jev, který se táhne od Bílé hory, kdy byli vypuzeni čeští šlechtici a měšťanský výkvět a intelektuální elita, nejen univerzitní profesoři, ale samozřejmě i celá ta církevní hierarchie. Tohle všecko, tenhle ten exodus nebyl nikdy skončen a de facto hrozil i pak v té nedávné minulosti, třeba reprezentovánu právě koncepci Heydricha. Vyplývá z toho jedna věc, a proto se o tom zmiňuju.  My jsme vlastně tady zůstali, neboť jsme byli přivázáni jako nevolníci. My jsme z chalup, my jsme plebejci a nad tím mnozí ohrnují nos. Všimněte si toho, že třeba Američani jsou v podstatě všichni plebejci, postupně si vytvářejí nějakou třeba majetkovou elitu a podobně, ale já se domnívám, že kromě těch negativních rysů spojených s plebejstvím, ta přikrčenost, ta schopnost přizpůsobovat ve jménu přežití a tak, ono to má v současné době obrovské plus. A já bych na tom stavěl. Když máte v sobě plebejskou zkušenost, díváte se zdola a zdola jsou zpravidla hodnoty daleko víc a líp vidět. Když se člověk dívá ze shora, tak celou řadu věcí rychle vytěsňuje. Na nich nemá zájem, aby je vnímal. Když se díváte zdola, máte v podstatě vlastně jakoby geneticky vrozený demokratismus. A dál ta úpornost a ta pracovitost, která zajistila, že po  generace tenhle ten kolektiv přežil a navíc se rozvíjel navzdory těm strašlivým vlivům a kromě toho právě proto, že to byl velmi často kolektiv postaven útlaku, tak měl obrovský smysl pro to, co to je, jak se člověk má a nemá chovat. A ještě jedna věc - plebejci v podstatě nikdy nebyli v útoku. Ty byli v sebeobraně a jejich ideálem bylo - já pán, ty pán. A velmi často  jejich situace byla strastiplná, k pláči. A oni to jmenovitě u nás překlenovali humorem. Všimněte si toho, ten humor je de facto černý, šibeniční, ale je v něm noblesa. To je totiž fantastický. Humor je noblesa plebejců. Oni totiž vědí daleko líp, humor je samozřejmě hlubší vědění. A tenhle fakt sám, ten tady má obrovskou tradici a pro mě jako pro literáta, celá ta vývojová větev literatury, která vypráví o věcech otřesných, ale způsobem, kdy se vlastně můžete potrhat smíchy, počínaje Havlíčkem přes Haška až po Hrabala, to je větev nesmírně usilovná a svědčí o velikém mravním zdraví.

Zita SENKOVÁ

- V jednom rozhovoru jste, pane Mahlere, řekl, že v Bibli je téměř všechno, ale ve Švejkovi je úplně všechno.

Zdeněk MAHLER

- Já si myslím, že my bychom si toho Švejka měli číst znova. My mu nerozumíme. Švejk se vůbec ničemu nevyhýbá. Ten naopak do všeho vleze. Švejk takříkajíc každému velkoryse vyhoví i v tom smyslu, že ho potom usvědčuje ze zhůvěřilosti. Aniž má třeba v sobě tu zlovolnost. Švejk je sám, nemá rodinu, nemá domov, pohybuje se de facto na hraně, balancuje mezi životem a smrtí, válka, Švejk je v podstatě figura, která se vyznačuje tím, že velice dobře ví, chápe. Kdybychom to řekli ještě jiným jménem, Švejk je v podstatě Chaplin.

Zita SENKOVÁ

- Vy máte, pane Mahlere, v knihovně regály Masarykových spisů. Které myšlenky jsou pro vás inspirativní i dnes?

Zdeněk MAHLER

- Masaryk sám zdůrazňoval, že vlastně je velice prostého původu a sám o sobě mluví jako o člověku, který prošel kovářskou výukou. Já se tím vůbec nechci odvolávat na nějaké tatíčkování, tady nikdo netatíčkuje. Masaryk se vyznačoval tím, že byl nesmírně náročný a vycházel z toho, že jestliže jsme malí, nepočetní, pak musíme být třikrát výkonnější. Podívejte, dá se říct, a to jsou věci, které mě velice inspirují.  Masaryk je podle mého názoru obrovsky inspirativní figura, on češství zvolil, on byl ze smíšených v podstatě poměrů, on měl německou výchovu, on samozřejmě potom prošel tím obrovským oslněním antickou filosofií až pak po tu anglickou a do toho francouzská, americká revoluce a vezme si americkou manželku a pak spolu sedí, a jakkoliv Masaryk má před sebou nádhernou perspektivu v Americe, tak se rozhodnou k tomu, jít tam, kde to je nejvíc zapotřebí a jdou sem. A dá se říct, že nejen jako profesor, ale později jako politik, vstupuje do situace, kdy začne razit ty nejzákladnější do dneška závazné směrnice. On přišel vlastně z velkého světa, ale nepřestal být ten, který se dívá zdola. Teď se naučil dívat se i shora. Vyznačuje se tím, že není provinční. Ta provinčnost ho hnětla. Vzpomeňte si na ten slavný obrazný výrok: Jako Vašek na hnoji, který práská bičem, on do té české společnosti, do českého myšlení a konání vnáší evropský, světový rozměr. To je strašně závažná skutečnost. Dál, on se vyznačoval tím, a to je rovněž nesmírně důležité, že jako politik se neustále snažil o to, mít koncepci, ne ze dne na den. Vy víte, že on vypracoval vlastně v tom pateru těch velkých svých knih jakýsi katechismus české politiky, kde se vyrovnává s těmi nejdůležitějšími věcmi, ať už jde o dějinný odkaz a smysl dějin, ať už jde o domov a svět v české otázce, ať už jde o věc náboženství a církve, bigotnosti a pak tedy osvíceneckého myšlení až po sociální otázku.

Celý rozhovor můžete vidět i slyšet na http://www.rozhlas.cz/praha/portal/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012