Jak život šel

4 2012 Ostatní česky

 

(Nad osmdesátkou Ing. Jirky Krause)

Toto krásné jubileum dosahuje náš Jirka s plným elánem své známé činorodosti, v kruhu své rodiny, se svou věrnou průvodkyní Jitkou a oběma syny, snachami a vnoučaty.

Jirkova životní činorodost je u něj nejenom povahový, ale i přímo charakterový rys. Ale na začátku devátého lidského decenia je to dar Boží, kterého se každému nedostane. O to více ke své gratulaci pozvedáme skleničku dobré „Ludmily" a přidáváme: „ ... mnoga, ljéta, živijóó."

Jirka je nejen člověk nápadný živou chůzí i pohyby, ale hlavně bystrého pozorování všeho kolem (ve spolcích především). Reaguje především hlavou, na zevní emoce, neboť na sebecelebrování si nikdy nepotrpěl.

Dvě etapy života, které se následně v něm rýsují, probíhají na dvou geograficky odlišných územích. Se zpětným pohledem do minulých let můžeme dnes s hrdostí konstatovat, že jeho touha a snaha po cílevědomosti i smysluplnosti našeho lidského bytí hrála v jeho životě základní roli.

Narozen 29.03.1932 v Turnově žil tamtéž jako gymnazista i skaut (se jménem Dan). Vysokoškolská studia dokončil jako stavební inženýr, pak vědecký aspirant a v šedesátých letech jako angažovaný občan, zejména v době pražského jara roku 1968. V té době měl na starosti jako Projekt Manager výstavbu hotelu Intercontinental Praha pro investory PANAM a ČEDOK.

Do exilu odchází hned po okupaci země a ve Švýcarsku začíná i s rodinou druhou etapu své životní i profesní dráhy. Jistě je to cesta namáhavější, ale ve svobodném světě, proto též plnější. Tak třeba v 70. letech pracoval u švédsko-švýcarské firmy NILCON v Zugu na přípravě a stavbě pěti továren na výrobu horizontálních panelů ve Francii, Holandsku a Skandinávii. V 80. letech přišel do Winterthuru jako Projektleiter GU v exportu, hlavní projekty v Egyptě a na Středním východě. V 90. letech vedl pak projekty převážně ve Švýcarsku, přesto ale vedla tato náročná práce po celých téměř 30 let často J. Krause do ciziny, takže strávil skoro třetinu času mimo domovské Švýcarsko. V r. 1996 odešel J. Kraus od Fy GEILINGER AG do penze.

Přes mimořádné pracovní vytížení je zajímavá Jirkova vedlejší činnost v různých organizacích a spolcích: Stará láska ke skautování jej vede do tohoto spolku. V CH dochází k obnovení české skautingové větve a Jirka se brzy aktivně zapojí. Na světovém Jamboree 1975 v Norsku je vedoucím delegace Čs. skautů. Brzy k tomu přibývá členství a funkce ve Svazu spolků, v jeho předsednictvu a je léta jednatelem, později předsedou revizní komise. Zapomenout nelze jeho členství i funkce v Sokole, kde byl m.j. po určitou dobu i náčelníkem, včetně účasti na sletech v cizině i doma. O činnosti v „Besedě", jíž je předsedou od roku 1996 víme všichni. Tento výčet by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o jeho činnosti varhaníka v katolické misi ve Winterthuru.

Co říci na závěr krátké zdravice Jirkovi-jubilantovi a k raportu z jeho života? Skutečnost, že se Jirka soustřeďoval ve Švýcarsku od samého začátku předevšim na práci v českých spolcích potvrzuje, že tato práce vedle zaměstnání patřila k hlavním sloupům jeho celoživotních snah. Hluboký, český patriotismus a touha po svobodě jej ve svobodné zemi vedly k aktivismu, který tehdy v rodné vlasti možný nebyl.

Za výbor spolku Beseda Svatopluk Čech Zürich Dr. Jaroslav Olšanský

Mít právo na redakci a správné umístění této gratulace nemohu nedoplnit Jirkovy zásluhy pro českou obec ve Švýcarsku: Ing. Jiří Kraus, tak jako pisatel tohoto blahopřání Dr. Jaroslav Olšanský, tvořili po celou dobu mého redaktorství ZPRAVODAJe od r. 2004 do 07 redakční radu. Jim patří velký dík za udržení obsahové úrovně časopisu v oné periodě.

Jiřího Krause jsem poznal jako velmi aktivní, loyalální osobnost s obrovským paměťovým potentiálem, která obzvláště v konfliktních situacích neomylně správně věcně a pohotově verbálně reaguje, čímž optimalizuje diskuse a vůbec celé dění (ideální trouble-schooter). Jeho vystupování je balzámem pro ty, kteří mají rádi věcnou substanci oproti povrchním samolibým sebecelebristům.

Dovoluji si Ing. Jiřímu Krausovi i jménem naší bývalě čtenářské obce k jeho významnému jubileu popřát pevného zdraví a ještě dlouhá léta nejen pro rodinu ale i pro naší krajanskou obci, pro kterou je nezbytným moderátorem.

Za čtenářskou obec ZPRAVODAJe Ing. Oldřich Čupr, ex-redaktor ZPRAVODAJe

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012