Právo - Sdělení těm, kteří se chtějí obrátit na Evropský soud pro lidská práva

6-7 2001 Ostatní česky
obálka čísla

I. Jaké záležitosti může soud projednávat?
1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která za určitých podmínek může přijímat stížnosti osob dovolávajících se porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech. Tato úmluva je smlouvou, jíž se velký počet států zavázal zachovávat určitá základní práva jednotlivce. Tato práva jsou formulována jednak v úmluvě samotné, jednak ve čtyřech protokolech (Dodatkovém protokolu a Protokolech č. 4, 6 a 7), které členské státy podepsaly.
2. Domníváte-li se, že jeden ze států, které úmluvu podepsaly, porušil k vaší újmě některé ze základních práv, můžete se obrátit na soud. Tento se však může zabývat jen stížnostmi na porušení práv zakotvených v úmluvě nebo v protokolech. Soud není odvolacím soudem ve vztahu k národním soudům, sám nemá pravomoc rozsudky národních orgánů rušit ani je měnit. Nemůže ani přímo ve váš prospěch intervenovat u orgánu, jehož rozhodnutí napadáte.
3. Soud nepřijímá stížnosti, pokud směřují proti jednomu ze státu, které úmluvu nepodepsaly, anebo pokud se týkají skutečností, které nastaly před pevně stanoveným datem. Toto datum se různí podle státu, který výhradu učinil a podle toho, zda se stížnost týká práva zakotveného v samotné úmluvě či v některém z protokolů.
4. Soudu můžete předložit stížnost směřující proti aktu státního orgánu (parlament, správní orgán, soud aj.) některého ze smluvních států. Soud se nemůže zabývat stížnostmi vedenými proti jednotlivcům nebo nestátním institucím.
5. Než se na soud obrátíte, musíte vyčerpat všechny opravné prostředky, které zákonodárství daného státu předepisuje a které by mohly zabránit stavu, kvůli němuž se na soud chcete obrátit. Je třeba se odvolat až k nejvyšší soudní instituci daného státu příslušné v dané věci (např. u stížností týkajících se porušení základních lidských práv je to Ústavní soud ČR). Pokud ovšem napadáte rozsudek, zejména odsuzující, není nutné žádat o obnovu řízení po vyčerpání řádných opravných prostředků. při podání těchto opravných prostředků byste měli znát procesní předpisy, zejména lhůty, které jsou v nich předepsány. Pokud bylo například vaše podání zamítnuto jako opožděné či z důvodu nerespektování procesní podmínky, soud se pravděpodobně nebude vaší stížností zabývat ve věci samé.
6. Jakmile nejvyšší příslušná instance rozhodne, náleží vám šestiměsíční lhůta, během které máte možnost obrátit se se svou stížností na soud. Směřuje-li vaše stížnost proti odsouzení, běží tato lhůta od doručení konečného rozhodnutí a nikoli od zamítnutí eventuálního návrhu na obnovu řízení. Soud se nebude moci vaší záležitostí zabývat, pokud před uplynutím šestiměsíční lhůty nepředložíte, alespoň ve stručné formě, jasný výklad vaší stížnosti.

II. Jakým způsobem se na soud obrátit?
7. Domníváte-li se, že vaše stížnost směřuje proti porušení jednoho z práv zaručených úmluvou nebo jedním z protokolů a že jste zároveň splnili všechny předepsané podmínky, zašlete vedoucímu kanceláře soudu dopis obsahující níže uvedené informace. Dopis adresujte na: Au Greffier de la Cour européenne des Droits de l´Homme, Conseil de l´Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France.
8. Váš dopis by měl obsahovat:
a) krátké shrnutí předmětu vaší stížnosti
b) uvedení práv zaručených úmluvou, jejichž porušení se dovoláváte
c) výčet vyčerpaných odvolání
d) seznam rozhodnutí státních orgánů vztahujících se k vaší záležitosti: jejich datum, stručný obsah a orgán, který je vydal. Ke svému dopisu přiložte kopie těchto rozhodnutí. (Dokumenty, které předložíte, vám nebudou moci být vráceny. Je tedy ve vašem zájmu zaslat kopie, ne originály.)
9. Vedoucí Kanceláře soudu vám odpoví. Je možné, že si od vás vyžádá další dokumenty, informace nebo doplňující vysvětlení týkající se vaší stížnosti. Bude vás informovat o tom, zda se soud již podobným případem zabýval. V případě, že by přípustnost vaší žaloby narážela na evidentní překážku, upozorní vás na ni. Nemůže vás však informovat o právních předpisech státu, proti kterému je vaše stížnost namířena.
10. Pokud z vaší korespondence s vedoucím kanceláře soudu vyplyne, že vaše podání bude moci být u soudu zaregistrováno jako stížnost a pokud s tímtofaktem budete souhlasit, budou vám zaslány formuláře nezbytné pro oficiální podání stížnosti. Jakmile tyto materiály vyplníte a zašlete vedoucímu kanceláře soudu, vaše stížnost bude předložena soudu.
11. O průběhu jednání vás bude vedoucí kanceláře soudu informovat. Úvodní část jednání je písemná, a proto není potřebné, abyste osobně navštívili sídlo soudu.
12. Bude-li to možné, pověřte sepsáním vaší stížnosti advokáta nebo komerčního právníka. V pozdější fázi jednání, pokud nebudete mít prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s ;právním zastoupením, budete moci požádat o bezplatnou právní moci. Tato pomoc vám však nemůže být poskytnuta v okamžiku podání vaší stížnosti soudu.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012