Vážené dámy a vážení pánové,

7-8 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    dovolte mi, abych využil kongresu Společnosti pro vědu a umění k představení projektu Český a slovenský exil 20. století. Projekt si vymezuje svým rozsahem právo zasáhnout do všech sfér kulturních i politických. Považuji za zásadní oslovit právě Vás, exulanty, z období po puči zločinného komunistického režimu. Mnozí z Vás neměli možnost až do tzv. Sametové revoluce navštívit tuto zemi a setkat se se svými příbuznými nebo se zúčastnit pohřbu svých drahých. Osobně mě to zasáhlo, když mému otci zemřela matka a on se nesměl zúčastnit jejího pohřbu.
    Projektem, který by měl trvat 6 až 7 let, chce naše společnost postihnout období 20. století, tj. od roku 1900 do roku 1989, kdy nástupem demokratických změn ve společnosti exil ve své podstatě skončil. Doufám, že tuto zemi již nikdy nepostihne podobná situace, jak při nástupu fašismu a později při nástupu komunismu a další generace nebudou muset znovu odcházet do exilu. Po ukončení projektu by mělo v městě Brně vzniknout trvalé Muzeum českého a slovenského exilu 20. století. Město na tuto myšlenku pozitivně reflektuje, primátor pověřil odbor kultury, aby ve spolupráci s naší společností tento projekt dotáhl do konce. Město Brno jako hlavní partner projektu, mimo finanční pomoci, hledá prostory na trvalou expozici . V současné době zvažuje budovu na Zelném trhu, tzv. Malý Špalíček, což je objekt města který je protějškem Moravskému zemskému muzeu. Další navržená budova sousedí s novým Technickým muzeem, kde by bylo možno po rekonstrukci vybudovat moderní vědecké pracoviště. Na projektu se mimo města Brna, jako partner, podílí Slovenská republika, která pověřila Slovenskou národní knihovnu v Martině přípravou slovenské části projektu. Zahájení se uskuteční 18. ledna 2003 v Národním divadle v Brně za přítomnosti slovenského prezidenta a předpokládáme, i za přítomnosti českého prezidenta,pokud to okolnosti dovolí ale hlavně za přítomnosti Vás, exulantů.
    Projekt se skládá z rozsáhlých expozic v Domě umění města Brna, Etnografickém muzeu, Moravském zemském muzeu a Štukovém sále Místodržitelského paláce.
    V Domě umění města Brna, které sousedí s Národním divadlem, bude zahájena česká část expozice v Etnografickém muzeu, které je původní Palác šlechtičen, slovenská část expozice. V Moravském zemském muzeu, v tzv. Mramorových sálech, připravujeme ve spolupráci s Českou poštou, soukromými sběrateli a Muzeem české pošty expozici exilové pošty včetně pošty, kontrolované STB, v Místodržitelském paláci má prostor slovenské exilové výtvarné umění.
    Naším úmyslem v první části projektu, která je ohraničena obdobím 1900 až 1955-1958, je vystihnout represi zločineckého fašistického a komunistického režimu a odpor občanů vůči nim.
    Na této části expozice s námi spolupracuje Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu , Policejní muzeum, Vojenské historické muzeum a Vojenský historický archiv.
    Zásadní část expozice věnujeme rádiím, která vysílala do oběma zločinnými režimy okupované východní Evropy.
    Ve spolupráci s Rádiem BBC, Rádiem Svobodná Evropa, Rádiem Sydney, Českým rozhlasem a dalšími, se snažíme multimediální formou přiblížit vysílání těchto médií do nesvobodných zemí. Hlavní část expozice je věnována státnosti, která vystihuje různé skupiny, podílející se na vzniku a tvorbě státnosti.
    Tato část má vypovídat prostřednictvím panelů a vitrín obsahujících informace, dokumenty, fotografie a trojrozměrné předměty o české šlechtě, Sokolech, Orlech, skautech, vojácích, politických představitelích, umělcích, vědeckých pracovnících, novinářích a publicistech, exilových vládách, podnikatelích a obchodnících, církvích, politických vězních, československých tajných službách v exilu a národnostních menšinách, které se hlásily k české státnosti.
    Na této expozici s námi mj. Spolupracuje Národní muzeum - Československé dokumentační středisko, samozřejmě Společnost pro vědu a umění, Moravská zemská knihovna, Knihovna Libri Prohibiti zastoupená Jiřím Gruntorádem, Český dialog, Národní filmový archiv, Úřad zpravodajské informační služby Archiv kanceláře prezidenta republiky a ostatní archivy. Mimo tyto instituce se na projektu hlavně podílí Češi a Slováci žijící po celém světě, kteří jsou ochotni poskytnout dostupné materiály vypovídající o někdy bolestném a někdy radostném způsobu života v exilu.
    Vzhledem k velikosti záběru tohoto projektu není možno zdaleka všechny materiály vystavit. Proto jsme zvolili formu elektronické počítačové prezentace, schopné v sobě pojmout veškeré materiály listinné, obrazové, zvukové i filmové. Při zpracovávání této formy prezentace vznikla myšlenka prezentaci věnovat po ukončení v letech 2008 školství. To znamená: připravují se tři formy výukových programů z dostupných materiálů pro základní, střední a vysoké školy.
    Po jejich ukončení chceme prezentaci věnovat školství bezúplatně. Považuji za zásadně důležité, aby informace byly přístupné mladé generaci. Národ bez paměti může tyto hrůzy prožít znovu, není nutno ani hledět daleko, stačí si poslechnout výroky představitelů současné parlamentní Komunistické strany .
    Projekt po svém zahájení v Brně 18. ledna 2003 bude instalován na tři měsíce v již výše zmíněných muzeích a expozice následně přestěhována od měsíce dubna na Slovensko, do Martina a Bratislavy. Po ukončení expozice na Slovensku bude výstava otevřena v Praze, v Národním muzeu a v Muzeu policie na Karlově.
    Další etapa těchto expozic by měla proběhnout v zahraničí, prostřednictvím českých center, zastupitelských úřadů a krajanských organizací. Druhá část projektu začíná v letech 2004 až 2006 a třetí, věnovaná emigraci a exilu 1968 až 1989, bude zahájena v roce 2007. Souběžně s výstavní částí projektu natáčíme ve spolupráci s Českou televizí dokumentární filmy rozhovory s exulanty, dále v Českém rozhlase uskutečňujeme besedy s exulanty, kteří mají možnost vypovídat o svých osudech. Mimo tyto publicistické pořady připravujeme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Palackého univerzitou v Olomouci a slovenskými univerzitami, přednáškový cyklus zpracovaný historiky, případně exulanty na dané téma . Souběžně s přípravou a realizací projektu vydává naše společnost sborníky složené z výpovědí pamětníků a historiků o životě v exilu.
    Ve spolupráci s rozhlasem vytvoříme zvukový archiv, jehož obsahem je kolekce zvukových nahrávek profesionálních i amatérských rádií vysílajících do nesvobodných zemí dále privátní zvukové nahrávky exulantů z různých setkání která byla pořádána ve svobodných zemích.
    Ve spolupráci s Národním filmových archivem připravujeme rozsáhlou kolekci dokumentů, střihových záběrů, amatérských i profesionálních, které budou trvalou součástí expozice. Snažíme se zachytit osobnosti i méně významné exulanty, jejichž vzpomínky jsou důležitou pamětí národa.
    Chci Vás touto cestou vyzvat ke spolupráci na projektu, k poskytnutí materiálů, dokumentů, zvukových nahrávek, filmových záznamů, fotografií, kronik a všeho, co vypovídá o činnosti exulantů i emigrantů. Dovolte mi pozvat Vás na zahájení projektu dne 18. ledna 2003 v Národním divadle v Brně a prosím v případě zájmu, o včasnou informaci, abychom včas mohli rezervovat místa .


J. Kratochvíl

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012