Stanovisko Demokratického klubu č. 40 - K šíření rasistických a totalitních idejí na internetu

1-2 2009 Aktuality česky
obálka čísla

Ve veřejných diskusích pořádaných Demokratickým klubem poukazovali diskutující na volné šíření rasismu a jiných protidemokratických ideologií na různých webových stránkách, a to často i v diskusích organizovaných nejznámějšími servery, jež se těší vysoké návštěvnosti.

V České republice jsou v platnosti zákonná ustanovení, která veřejné hlásání podobných názorů označují za trestný čin. Máme zde na mysli § 196 tr. z. (násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci), § 198 tr. z. (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), § 260 tr. z. (podpora a propagace hnutí), § 261 tr. z. (veřejné projevování sympatií) a § 261a tr.z. (veřejné popírání a zpochybňování). Dle našich zkušeností tisk, rozhlas a televize tato ustanovení v podstatě dodržují. Na řadě webových stránek se jejich porušování však dostává naprosté svobody; navíc se tak zpravidla děje mimořádně vulgární a brutální formou, pro veřejnost naprosto nepřijatelnou.

Z ducha ani litery zmíněných zákonů nelze vyvodit, že by tyto aktivity, pokud probíhají na internetu, měly být z trestnosti vyňaty. Dosud však neznáme ani jeden případ, kdy by jejich autoři nebo majitelé stránek byli stíháni.

Z uvedených důvodů požadujeme, aby příslušné exekutivní orgány upozornily majitele webových stránek na povinnost dodržovat zmíněné zákony, což bude zahrnovat i redigování a moderování diskusních příspěvků. Pokud by převážil názor, že současná platná legislativa k tomu nepostačuje, doporučujeme poslancům a senátorům, aby ji v tomto směru doplnili.

V Praze dne 8. ledna 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012