ČSÚZ - Československý ústav zahraniční zahajuje nové projekty

7-8 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Spolupráce s českými školami a školkami v Rakousku a Chorvatsku, které navštěvují děti našich krajanů, zejména jejich vybavení moderní technikou, učebnicemi a knihami, bude jedním z hlavních směrů činnosti ČSÚZ i v příštích dvou letech. Rozhodli to letos v květnu v Praze účastníci valné hromady tohoto nezávislého občanského sdružení.

ČSÚZ, nezávislé občanské sdružení působící zásadně na principu politické, náboženské, rasové a národnostní snášenlivosti, spolupracuje s českými krajany v zahraničí a jejich institucemi, které propagují český jazyk, kulturu a dobré jméno České republiky ve světě, již od konce roku 1928.

„Podpora, kterou ČSÚZ poskytuje krajanům, je účinná zejména pokud je průběžná a systematická,“ zdůraznil na valné hromadě předseda instituce Jaromír Šlápota. Proto ČSÚZ každoročně, podle finančních možností, zasílá technické zařízení, učebnice, knihy a další pomůcky, aby všechny třídy českých škol, které navštěvují děti našich krajanů v Chorvatsku a ve Vídni, byly vybaveny počítači, videotechnikou, speciálními pomůckami pro výtvarnou výchovu a pochopitelně příslušnými učebními programy. Cílem je zajistit dětem našich krajanů i ostatním žákům a studentům těchto škol, možnost studovat za stejných podmínek, jako děti v Česku.

Novým společným projektem ČSÚZ a Univerzity Palackého v Olomouci, je nabídka e-learningové formy studia pro absolventy českých škol v Chorvatsku a ve Vídni. Nabídku prezentovali zástupci univerzity, děkan Filozofické fakulty UP Ivo Barteček, proděkanka Jaroslava Honová a předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota v příslušných školách letos v březnu. První studenti je mohou využít od nového školního roku. „Filozofická fakulta v Olomouci věnuje zvýšenou pozornost krajanům, zejména z území někdejšího Rakousko-Uherska a východní části Evropy“, informoval Ivo Barteček. Kromě prezenčního tříletého studia bakalářského a pětiletého magisterského nabízí tato fakulta krajanům, kteří složí přijímací zkoušky a jsou schopni studovat v češtině, studium za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti, tedy bez placení školného. Další možností je kombinované studium, kdy student je v kontaktu s fakultou přes počítač a na univerzitu jezdí jen skládat zkoušky. ČSÚZ je připraven v případě potřeby poskytnout zájemcům o některou z nabídnutých forem studia cílenou finanční podporu, tedy jakousi formu stipendia.

Nový impuls

„ČSÚZ dokázal dát v uplynulých deseti letech spolupráci s krajany nový impuls a najít potřebné finanční prostředky,“ mohli konstatovat účastníci letošní valné hromady. Všechny instituce a krajané, kteří propagují český jazyk, kulturu a dobré jméno České republiky ve světě, mohou proto počítat se spoluprací s Československým ústavem zahraničním, pokud o ni projeví zájem, jak vyplývá z programu činnosti této instituce na příští dva roky. A nejsou to jen planá slova. Při uplatňování této filozofie v uplynulých dvou letech ČSÚZ už nejen vybavil 14 tříd v krajanských školách počítači, pomůckami pro výtvarnou výchovu, nechal rekonstruovat a moderně vybavil tělocvičnu školy Komenského ve Vídni, ale pravidelně zasílá knihy, jazykovědné časopisy a výukové programy i na katedry bohemistiky Univerzit v Petrohradu, Kyjevě a Lvově, jejichž studentům, stejně jako žákům škol ve Vídni a Daruvaru poskytuje stipendium na kurzy českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky, které pořádá každoročně v červenci v Praze. Klubu T.G. Masaryka v Bulharsku zaslal DVD a CD, pro spolek Sokol Melbourne v Austrálii zakoupil učebnice češtiny a CD, navázal nové kontakty s krajankami v Sýrii, Španělsku, obnovil styky s krajanským spolkem v Belgii. Zkrátka seznam realizovaných projektů byl v uplynulých dvou letech opět o něco delší, než v období předchozím a ČSÚZ si tak udržel svou identitu a naplňuje cíle, které mu v roce 1928 dali do vínku jeho zakladatelé. A nebylo to vždy snadné.

Mnozí účastníci valné hromady si připomněli situaci před šestnácti lety, kdy chybělo málo a instituce, u jejíž kolébky stál v roce 1928 T.G. Masaryk, přestala existovat pro nedostatek finančních prostředků. Naštěstí se postupně a v pravý čas našly osobnosti, které pochopily význam spolupráce s krajany i význam nezávislé instituce, která ji rozvíjí, a zachránili ji. Dvaceti z nich předseda Jaromír Šlápota předal na valné hromadě Děkovný list a stříbrného pamětního lva „za významnou podporu činnosti Československého ústavu zahraničního“. Práci Jaromíra Šlápoty pro Československý ústav zahraniční v uplynulých šestnácti letech pak ocenil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal parlamentní stříbrnou medailí T.G. Masaryk.

ČSÚZ tedy v osmdesátém roce své činnosti má ještě mnoho plánů do budoucnosti. „Jejich současný výčet nemusí být definitivní“, upozorňuje J. Šlápota. „Pokud by některý z členů či příznivců ČSÚZ přišel s námětem na další projekty a zajištění jejich financování, budeme je realizovat“, dodává.

Nové představenstvo ČSÚZ:

Jaromír Šlápota
předseda
PhDr. Libuše Benešová
místopředsedkyně
Ing. Vladimír Kubiš, CSc.
místopředseda
Ivo Valenta
místopředseda
Miroslav Langr
Ing. Vladimír Musil
Ing. Jiří Rudolf

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012