STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU č. 30

3 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ke způsobu rozhodování o ratifikaci Evropské ústavní smlouvy

V současné době probíhají politická jednání o tom, zda má být ratifikace Evropské ústavní smlouvy projednána a rozhodnuta v Parlamentu ČR, nebo zda má být pro její schválení nebo odmítnutí vypsáno referendum. Pro případ referenda je pak předmětem jednání řada podrobností, jako např. znění otázky, termín, stupeň závaznosti apod.

Demokratický klub se již před rokem k obecnému problému referenda vyslovil v tom smyslu, že referendum má být používáno pouze pro rozhodování o snadno srozumitelných tématech, zpravidla na komunální úrovni. Pohled z jiného úhlu byl pak vyjádřen při schvalování vstupu ČR do NATO, kdy se většina politických subjektů shodla na tom, že referendum není nezbytné, protože se tímto aktem nemění stupeň suverenity ČR. To znamená, že by se referendum mělo konat jen tehdy, kdyby měla být dotčena suverenita státu.

Evropská ústavní smlouva není obecně snadno srozumitelným textem; také jeho rozsah přes 300 stran vylučuje, že by se s ním seznámila široká veřejnost. Lze jej sice prezentovat ve zjednodušené podobě, avšak veškeré dosavadní pokusy byly více či méně poznamenány subjektivním stanoviskem autora a nebyly by dobrým podkladem pro rozhodování široké veřejnosti. Pokud jde o stupeň suverenity, ten by po vstupu smlouvy v platnost nedoznal podstatných změn. Jedinou významnější změnou je částečné omezení práva veta, které je ale vyváženo zvýšením pravomoci národních parlamentů.

Dále je třeba vzít v úvahu i argument řady politologů, že referendum nikdy neodpovídá jen na položenou otázku, ale i na otázky zcela jiné, jako je např. stupeň souhlasu s vládní politikou obecně.

Z uvedených důvodů máme za to, že vypsání referenda o ratifikaci Evropské ústavní smlouvy není nezbytné a že by nebylo ani prospěšné. Doporučujeme tedy, aby Parlament ČR toto rozhodnutí po odpovídajícím projednání učinil sám.

V Praze dne 1. února 2005

Dodatek redakce:

www.evropskaustava.cz

Na internetu byly nedávno spuštěny nové stránky, na kterých se mohou zájemci seznámit s celým textem Evropské ústavní smlouvy v češtině. Dále zde najdou odpovědi na časté otázky týkající se referenda a také úvahy a polemiky zda ústavu přijmout či odmítnout a proč.

Kdokoli se může prostřednictvím těchto stránek zeptat na dopady schválení či neschválení ústavy v hospodářské či politické oblasti, která ho zajímá, a dostane se mu srozumitelné odpovědi.

Všechny odpovědi jsou podložené konkrétními příklady a věcnými zdůvodněními.

Stránky www.evropskaustava.cz připravili poslanci Evropského parlamentu za stranu Evropských demokratů Jana Hybášková, s níž jsme měli v ČD 4/2004 též zajímavý rozhovor a Jan Kasl. Tímto skutkem reagují na fakt, že občané v Česku jsou s ústavou skutečně minimálně seznámeni, polemiky v tisku i mezi politiky se vedou na abstraktní bázi a jejich pro a proti si občané nemají kde prověřit, protože vládní osvětová kampaň týkající se Evropské ústavy je v nedohlednu, zato schvalování ústavy se rychle blíží. A Česko stále ještě neví, jak bude schvalovat.

Kromě toho Evropští demokraté uspořádali v Praze nedávno tiskovou konferenci pro novináře, jejímž tématem bylo právě schvalování evropské ústavy a seznámení veřejnosti s jejím obsahem a dopadem našeho rozhodnutí. Ač byla tiskovka hojně navštívena a novináři si poskytnuté informace pochvalovali, výsledkem byl jediný článek… Jakoby opět zapracovala cenzorova ruka???

Aktivitu obou poslanců nelze než kvitovat jako dobře odvedenou práci. Podobné zodpovědnosti by se měli naučit i mnozí další, které jsme do Evropského (ale i českého) parlamentu poslali.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012