SOKOLSKÉ ZPRÁVY Z CELÉHO SVĚTA - SOKOL NEWS FROM AROUND THE WORLD

1 2005 Ostatní česky
obálka čísla

USA

XI. sletu župy Kanadské se zúčastnilo více než 400 cvičenců a cvičenek Americké obce sokolské. Tvořili největší část cvičících na hlavních sletových vystoupeních.

Východní župa AOS (Eastern district) pořádala počátkem června slet ve středisku Sokol Woodlands, podobně jako Jižní župa AOS ve Fort Worth v Texasu. Místní jednota tím oslavila 90 let svého trvání. Před 80. lety 17. 7. 1924 se v Rakovníku narodil br. Vladislav Slavík, pozdější zasloužilý pracovník amerického sokolstva a starosta Světového Svazu Sokolstva.

KANADA

Na sletu Kanadské lžupy 23. - 27. 5. 2004 v Torontu se podílely všechny kanadské jednoty. Při hlavním sletovém dnu vystoupili také cvičenci a cvičenky AOS, ČOS, Slovenské TJ Sokol v USA, Dělnického amerického Sokola aj.

AUSTRÁLIE

Valná hromada Sokola Sydney 4. 4. 2004 posoudila činnost za uplynulé období a zvolila nový výbor v čele se starostou Jaroslavem Krejčíkem, náčelníkem Mirkem Farským a náčelnicí Ivou Maškovou. Jiří Jelínek, starosta župy Australské, opbdrželk za svou záslužnou činnost upomínkový dar.

ŠVÝCARSKO

Bratr Rudolf Fiala, nestor švýcarských Sokolů, poslední starosta Ústředí čsl. spkolstva v zahraničí, se dožil 5. 8. 2004 devadesáti let. Po sovětské okupaci opustil s rodinou koncem roku 1968 ČSR a usadil se v Curychu. Všechnu svou energii věnoval Sokolu, nejdříve s curyšské jednotě, potom v župě Švýcarské, posléze v Ústředí zahraničního Sokola, jehož se stal v roce 1987 starostou a zůstal jím až do roku 1996. Bratr Fiala byl také činný v krajanské obci.

FRANCIE

Tak jako v minulých letech hostila Sokolská louka na Marně opět návštěvníky z několika sokolských jednot ve vlasti.

RAKOUSKO

Podobně jako před 20 lety ke stému vcýročí, bylo i letos v tyrolském Oetzu o svatodušních svátcích 2004 vzpomenuto 120. výročí

SLOVENSKO

II. Sokolské tělovýchovné slavnosti se konaly od 30. 6. do 4. 7. 2004 ve Skalici pod záštitou slovenských vládních úřadů a města Skalice. Jejich součástí byla i oslava 85. výročí založení skalického Sokola, nejstarší jednoty na Slovensku.

ČESKÁ REPUBLIKA

7. Sjezd ČOS se konal 19. až 20. 6. 2004 v Praze za účasti téměř 280 delegátů ze sokolských jednot a žup z Čech a Moravy a celé řady hostů. Na závěr byl projednán program všesokolského sletu v roce 2006 v Praze.

Sokolské Brno 2004 se konalo 4. až 6. 6. v pořadatelství žup Dr. Jindry Vaníčka a Jana Máchala. Víkend vyplňovaly soutěže a závody i přehlídka sokolské všestranmnosti za velké účasti obecenstva.

V průběhu celého roku 2004 docilovali závodníci sportovních oddílů mnoha jednot ČOS pozoruhodných výsledků na závodech mezinárodních i na mistrovstvích České republiky. Na Olympijských hrách v Athénách závodily Jana Komrsková ze Sokola Zlín ve sportovní gymnastice, Andrea Pažoutová ze Sokola Hradec Králové v judu, Jiří Ježek ze Sokola Praha Dejvice v jízdě na kole na Paraolympiádě tamtéž. Na Mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice v Sofii úspěšně závodila ženská družstva Sokola Havířov, Opavy a Prahy VII, na Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice muži a ženy Sokola Brno I. Na Mistrovství ČR v krasojízdě na kole dobyla první místa ženy Sokola Heršpice u Brna, mistry ČR v nohejbalu se stali muži Sokola Modřice u Brna, na mistrovství ČR v moderní gymnastice získaly první a druhá místa dívky Sokola Praha VII.

Dle různých pramenů

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012