ČSÚZ - Valná hromad

4 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 17. března 2004 se konala v Praze řádná valná hromada Československého ústavu zahraničního. Hlavními body jednacího pořadu valné hromady byly zprávy o činnosti odstupujících orgánů ČSÚZ, program činnosti na období 2004-2005, úprava stanov a volba nových orgánů na nadcházející období.

Zprávu o činnosti ČSÚZ podal přítomným členům a hostům ČSÚZ předseda pan Jaromír Šlápota. Vyjmenoval řadu projektů, které naplňovaly činnost občanského sdružení v uplynulém období let 2002 až 2003. Za úspěšné realizované projekty označil zejména památníky T. G. Masaryka v Užhorodu a Sankt Petěrburgu, projekty materiální pomoci krajanů v Chorvatsku – v Daruvaru a v Končenicích. Zajímavý je projekt knihovny T. G. Masaryka v České základní škole Josefa Růžičky v Končenicích. Každoročními realizovanými projekty je vydávání Informačního bulletinu ČSÚZ a bulletinu O čem píše krajanský tisk. Účastníci valné hromady obdrželi bulletin za únor 2004, který má novou barevnou obálku.

Jaromír Šlápota vyzdvihl i realizaci projektu, v jehož rámci se pořádají přátelské besedy v ČSÚZ s velvyslanci různých států světa a s představiteli společenského a politického života. Zmínil i řadu dalších významných návštěv v ČSÚZ a návštěv představitelů ČSÚZ v zahraničí. Poslední návštěvou v zahraničí před valnou hromadou byla návštěva čestného prezidenta pana Antonína Šimka a předsedy pana Jaromíra Šlápoty v Rakousku, která předznamenala rozšíření spolupráce s českými školami ve Vídni. Konkrétní obsah této spolupráce se stane projektem na příští období.

Předseda ČSÚZ zmínil význam spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí, Odborem kulturních a krajanských vztahů, Generálním konzulátem ČR v Sankt Petěrburgu a dalšími odbory MZV a spolupráci s organizacemi a sdruženími, které se podílely na realizaci našich projektů.

Předseda ČSÚZ pan Jaromír Šlápota seznámil dále valnou hromadu s návrhem Programu činnosti na příští období a vyzval všechny členy, aby podpořili jeho realizaci a přispěli k jeho úspěšnému splnění. Poděkoval také všem, kteří se na plnění úkolů v období 2002 až 2003 podíleli, poděkoval odstupujícímu výboru a zvláště poděkoval členům a přátelům ČSÚZ za spolupráci a podporu.

Ve volbách, které pak proběhly, byly zvoleny orgány ČSÚZ: Správní výbor a Kontrolní a revizní komise. Předsedou byl znovu zvolen pan Jaromír Šlápota.

Dále správní výbor zvolil tři místopředsedy ČSÚZ: Ing. Vladimíra Kubiše, CSc., Ing. Prof. Miroslava Píchala, DrSc. a Josefa Vajce, akad. sochaře.

Josef Kolínský

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012