Sokolské zprávy z celého světa

1 2004 Ostatní česky
obálka čísla

KANADA

* V župě Kanadské jsou sdruženy čtyři jednoty: Sokol Montreal, Sokol Toronto, Sokol Ottawa a v Argentině Union Gymnastica Sokol Villa Dominico na předměstí Buenos Aires. Zatímco Montreal a Toronto vyvíjí aktivní činnost, snahy o oživení jednoty v Ottawě nejsou prozatím úplně úspěšné. Villa Dominico s největší členskou základnou nepodává o své činnosti do sídla župy pravidelné zprávy.

* Organizační i technické přípravy XI. Sletu župy 23. – 27. 6. 2004 v Torontu plynule probíhají. Očekává se účast AOS, Slovenského Sokokla v USA, ČOS, Sokola na Slovensku aj.

* Výbor župy nedoznal v dalším dvouletém období podstatných změn. Budou v něm pracovat osvědčení činovníci v čele se starostou br. Kořistkou, se ses. Fuchsovou, ses. Malysákovou, br. Waldaufem a dalšími.

USA

* 24 let Slovenského Sokola v USA se konal 2. – 6. 7. 2003 ve městě Valparaiso ve státě Indiana, 80 km jihovýchodně od Chicaga. Sletu se zúčastnily AOS, Dělnický americký Sokol, Sokol na Slovensku, župa Kanadská a pořádající Slovenský Sokol v USA. ČOS vyslala na slet delegaci. V hlavním sletovém dnu na stadionu univerzity vystoupilo v pestrém pořadu přes 500 cvičenců. Během sletu se konalo i zasedání SSS.

* Jižní župa AOS (Southern District) sdružující jednoty v Texasu, uspořádala v červnu 2003 župní slet ve městě Corpus Christi na břehu Mexického zálivu.

* Ve Valparaisu (Indiana) byl zvolen nový výbor SSS na tříleté údobí 2003 – 2006; předsedou br. Paul Lebloch AOS, I. místopředsedou Julian Lukášek, Sokol na Slovensku, II. místopředsedou ses. Větra Růžičková ČOS, náčelníkem br. M. Vrána, náčelnicí ses. J. Žitná ČOS a další.

* V roce 2004 se bude konat slet AOS v Chicagu ke 140. výročí založení Sokola v USA (1865).

AUSTRÁLIE

* Na valné hromadě 6. 4. 2003 byl do vedení Sokola Sydney zvolen starostou br. J. Krejčík, místost. P. Brčák, náč. M. Farský, náč. I. Mašková, vzdělavatelem R. Černý, jednatelem P. Čermák a pokladníkem M. Moravec. Jednota se potýká s generač· ními změnami, ubývající základnou (294) i rostoucími náklady na údržbu sokolovny.

* Sokol Melbourne pořádal během roku 2003 řadu kulturních a společenských podniků za početné účasti členstva. Věstník Sokola Melbourne je rozeslán na 950 adres československé krajanské obce.

ARGENTINA

* Obě tělocvičny jednoty Villa Dominico jsou po celý týden využívány pro širokou činnost oddílů: cvičení na nářadí nebo s náčiním, pohybová gymnastika, příp. aerobik, sportovní oddíly jóga, kopaná, rekreační volejbal a kuželky. Kopanou hraje na 90 žáků a dorostenců v městských soutěžích. Dle statistického přehledu k 30. 4. 2003 vykazuje jednota 720 příslušníků. Nepříznivá hospodářská situace v Argentině nedovoluje jednotě již dva roky pořádání tradičních kulturně-společenských podniků a národních oslav.

ŠVÝCARSKO

* Župní valná hromada zvolila v polovině roku 2003 výbor ve složení: starosta br. B. Zoder, místostar. Ses. H. Springisfeldová a br J. Jordan, členy výboru ses. D. Bergová, B. Jordanová, J. Vodičková, br. Z. Bidlo a P. Chour. Novou redaktorkou Župních zpráv je ses. E. Svobodová ze Sokola Solothurn.

* Sokol Basilej uspořádal v dubnu již 20. turnaj smíšených družstev ve volejbalu, Sokol Lucern v září 2003 12. mezinárodní turnaj mužů a žen rovněž ve volejbalu.

FRANCIE

* Jak jsme již psali, řídil Sokol Paříž v roce 2003 nově zvolený starosta br. Jiří Bystrický. Odstupující starosta br. Robert Rada, který jednotu vedl po 17 let, byl zvolen čestným členem. n V průběhu roku pořádala jednota na Sokolské louce na Marně opět celou řadu kulturně-společenských a sportovních akcí. Početná výprava Sokola Paříž se zúčastnila vzpomínkových akcí čsl. obětem první i druhé světové války.

RAKOUSKO

* Jak jsme se již zmínili, br. Pavel Rodt, čelný činovník sokolstva ve Vídni, byl na 32. valné hromadě Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku zvolen předsedou této vrcholné krajanské organizace.

* Výroční schůze Zahraniční obce sokolské se konala 8. 6. 2003 v rámci jubilejního 30. setkání evropských Sokolů v Oetzu v Tyrolsku.

SLOVENSKO

* Sokol na Slovensku pořádá ve dnech 1. – 4. 7. 2004 II. Sokolské slavnosti ve Skalici, ve městě, kde v roce 1919 vznikla první sokolská jednota na Slovensku.

POLSKO

* Polský Sokol v Bydgošti uspořádal k 80. výročí založení v květnu 2003 zdařilý slet ve Fordonu, jehož součástí byly sportovní soutěže v lehké atletice, tenisu v míčových hrách. Hlavnímu vystoupení na stadionu předcházel velký průvod městem nadšeně pozdravovaný početným obecenstvem.

ČESKÁ REPUBLIKA

* Náčelnictvo ČOS vyhlásilo konkurz na náměty skladeb pro XIV. Všesokolský slet v roce 2006. Konkurz byl vypsán na 13 skladeb, osm pro děti a žactvo, dvě pro ženy, jedna pro muže a další pro ženy-seniorky a muže-seniory. Na ploše stadionu bude max. 1728 cvičících.

* Na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 29. 6. 2003 získala v kategorii žen prvenství opět Jana Komrsková ze Sokola Zlín. Získala titul absolutní mistryně republiky a tři prvenství na nářadí (kladina, bradla, přeskok).

Z věstníků a bulletinů zahraničních sokolských jednot a žup

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012